Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 2
TÜRK YAŞLILARI ÖRNEĞİNDE OBEZİTE VE DEPRESYONUN İNCELENMESİ
Hülya ÇAKMUR1, Sadık ARDIÇ2
1Kafkas University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, KARS
2Kafkas University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, KARS
Giriş: Obezite sıklığı Türkiye’de yaşlılarda artmaktadır. Bu çalışma, yaşlılarda obezite ve depresyon arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma ek olarak demografik değişkenlerin depresyon ve obeziteyle ilişkisini de incelemiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu, olgu-kontrol tipindeki çalışma, Kafkas Universitesi, Tıp Fakültesi’nde yapılmıştır. Altmış-beş yaş ve üzeri 161 yetişkin çalışmaya alınmıştır. Katılımcıların beden bileşimleri, Biyo-Elektrik-İmpedans (BEİ) ile değerlendirilmiştir. Depresyon durumunun değerlendirilmesinde, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ) kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yaş aralığı 65-87 (ortalama, 70.80±5.42 yıl), %50.9’u kadın ve 82’si obezdi. Depresyon sıklığı obez grupta %54.9, obez olmayan grupta %49.4 tür, ve depresyon ile obezite ilişkisi kadınlarda, istatistiksel anlamlılık sınırına yakın bulunmuştur. Bu çalışmada katılımcı- laın %60.9’u ilkokulu bitirmemiştir. Depresyon sıklığı, öğrenim düzeyi düşük katılımcılarda yüksektir, katılımcıların %98.8’i en az bir kişiyle birlikte yaşamaktadır ve %55.9’unun aylık geliri ≥501 TL dır. Depresyon, yalnız yaşam ve düşük aylık gelir arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır.

Sonuç: Bu çalışmada, katılımcıların (obez ve obez olmayan) yarıdan fazlasının depresyonda olduğu, yaşlılarda, yalnız yaşam ve düşük aylık gelirin, depresyon için obeziteden daha yüksek risk unsurları olduğu bulunmuştur. Keywords : Obezite; Depresyon; Beden Kütle İndeksi; Yaşlılık