Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 2
TÜRK GERİATRİK POPÜLASYONDA UYKU KALİTESİ, GELİR DURUMU VE KOMORBİDİTENİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA
Ercan GÜNDÜZ1, Fatih ESKİN2, Mehmet GÜNDÜZ3, Recep BENTLİ4, Engin Burak SELÇUK5, Yılmaz ZENGİN1, Mustafa İÇER1, Recep DURSUN1, Hasan Mansur DURGUN1, Mehmet Nezir GÜLLÜ6, Hüseyin GÜRBÜZ1, Yusuf YEŞİL7, Cahfer GÜLOĞLU1
1Dicle University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, DİYARBAKIR
2Hitit University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, ÇORUM
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Haematology Unit, ANKARA
4İnönü University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine MALATYA
5İnönü University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, MALATYA
6Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, ANKARA
7Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Geriatrics Unit, ANKARA
Giriş: Bu çalışmanın amacı Türk geriatrik popülasyonda uyku kalitesi, gelir durumu ve komorbiditeleri yaşam kalitesine etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma İç Hastalıkları ve Geriatri polikliniklerine ayaktan başvuran, 65 yaş üstü 1030 hastayı içeren çok merkezli bir çalışmadır. Hastalarla yapılan yüzyüze görüşme yoluyla Pittsburgh Uyku Kalitesi ve Yaşam Kalitesi Kısa Form (Short Form–36) testleri yapıldı. Görüşmede ayrıca hastaların demografik özellikleri kaydedildi.

Bulgular: Uyku kalitesi düşük olan hastaların ortalama yaşam kalitesi subskala skorları (Zindelik skoru hariç) anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,001). Çoklu kronik hastalığı olanların yaşam kalitesi 3 parametrede (Fiziksel fonksiyon, Mental sağlık, Ağrı) anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla p=0,04; p=0,04; p=0,01). İlave olarak gelir durumu iyi olanlarda Fiziksel fonksiyon, Mental sağlık, Ağrı subskala skor ortalamaları anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,01).

Sonuç: Çalışma düşük uyku kalitesi, çoklu kronik hastalık varlığı ve düşük gelir durumunun yaşam kalitesine olumsuz etkisini ortaya koymuştur. Keywords : Yaşam Kalitesi; Uyku; Komorbidite; Yaşlılık