Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 3
YAŞLILARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVETELERİNİN THUNDER BAY ÖLÇEĞİ'NE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Hande ŞAHİN1, Sibel ERKAL2
1Kırıkkale University, School of Social Workers, KIRIKKALE
2Hacettepe University Faculty of Economics, ANKARA
Giriş: Yaşlıların Thunder Bay ölçeği ile değişen ihtiyaçlarını belirleyerek, günlük yaşam aktivitelerinin Thunder Bay Ölçeği'ne göre değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmaya Kırıkkale ili, Ovacık mahallesinde ikamet eden 175 yaşlı katılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada veri toplama aracı olarak “Thunder Bay Ölçeği” ve “Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, standart sapma, aritmetik ortalama, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Thunder Bay Ölçeğindeki maddelere ilişkin istatistikler incelendiğinde, en olumlu madde "Geçmişimi kabul edebilirim" ( =3,81), diğer maddelere göre daha olumsuz madde ise "İhtiyacım olduğunda devlet kaynaklarından para temin edebilirim" ( =2,58) maddesidir. Grup ortalamaları incelendiğinde, eğitim düzeyi düşük olanların, aylık gelir düzeyi düşük olanların, 4 ve üzerinde çocuğa sahip olanların, kiracıların diğer gruplara göre ihtiyaçları konusunda daha olumsuz görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Banyo, giyinme, oturma/kalkma, tuvalet, yürüme ve alışveriş esnasında bağımsız olduğunu belirten yaşlıların bağımlı ve yarı bağımlı olduğunu belirten yaşlı lara göre daha olumlu görüş belirttikleri saptanmıştır

Sonuç: Yaşlılık kaçınılmazdır ancak bireyin bağımlılık gereksiniminin en az düzeyde tutulabileceği, ihtiyaçlarının giderilerek yaşam kalitesinin sürdürülebileceği bir yaşlılık mümkündür. Keywords : Yaşlı; Günlük Yaşam Aktivitesi; Thunder Bay Ölçeği