Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 2
Bir Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran 60 yaş ve Üzeri Hastaların Tanıları
Coşkun BAKAR, Seçil ÖZKAN, Işıl MARAL, Gülçin Kaymak KARATAŞ, Vesile SEPİCİ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B., Ankara
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B., Ankara
Bu çalışmanın amacı 2000 yılı Ekim-Kasım-Aralık ayları arasında bir üniversite hastanesi fiziksel tıp ve rehabilitasyon (FTR) polikliniğine başvuran 60 yaş ve üzeri hastaların, tüm başvuranların ne kadarını oluşturduğu ve bu yaş grubunda hangi hastalıkların daha sık olduğunun saptanmasıdır. Bu araştırma, FTR polikliniğine 2000 yılı Ekim-Kasım-Aralık ayları arasında başvuran hastaların kayıtlarının incelenmesi ile yapılmıştır. FTR poliklinik defteri kayıtlarından, veri kod kağıdına her hastanın yaşı, cinsiyeti ve almış olduğu tanı kodlanarak girilmiştir. Hastalıklar 7 ana başlıkta olmak üzere gruplandırılmıştır. Daha sonra bu veriler SPSS for Windows Version 9. 0 İstatistik programına aktarılmış ve analizleri yapılmıştır. Bu araştırmada toplam 1592 hasta kaydı incelenmiştir. Hastaların %68. 2'sini (1085 kişi) kadın hastalar, % 31. 8'ni (507 kişi) erkek hastalar oluşturmaktadır. 1592 hastanın 358'i(%22. 5) 60 yaş ve üzerindedir. İncelenen 358 kişinin %71. 8'i kadın, %28. 2'si erkektir. İncelenen 60 yaş ve üzeri hastaların, yaş gruplarına ve cinsiyetlerine göre dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır(P= 0. 32). İncelenenlerde, tüm yaş gruplarında erkek, kadın ve toplamda dejeneratif eklem hastalıkları ilk sırada görülmektedir. İkinci sırada erkeklerde dejeneratif ve inflamatuar hastalıklar dışında omurgayı ilgilendiren hastalıklar, kadınlarda osteoporoz gelmektedir. Bu araştırmada FTR polikliniğine başvuran 60 yaş ve üzeri hastalarda en fazla görülen hastalık, dejeneratif eklem hastalıklarıdır. Bu sonuç genel literatür bilgisine uyumludur. Keywords : Yaşlı, Geriatri, Dejeneratif Eklem Hastalıkları, İnflamatuar Eklem Hastalıkları, Osteoporoz, Osteoartrit