Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 3
YAŞLILARDA EVDE SAĞLIK HİZMETİ İHTİYACI BELİRLEME ÖLÇEĞİ'NİN GELİŞTİRİLMESİ
Mehmet Enes GÖKLER, Egemen ÜNAL, Reşat AYDIN, Selma METİNTAŞ, Burhanettin IŞIKLI, Muhammed Fatih ÖNSÜZ
Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, ESKİŞEHİR Giriş: Çalşma, evde sağlık hizmetlerinin sunumunda ulusal standarttın sağlanabilmesi için bağımlılık düzeyini esas alıp evde sağlık hizmeti ihtiyacını belirleyecek bir ölçek geliştirmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Başlangıç anketi 30 sorudan oluşmakta idi. Uzman görüşleri alındıktan sonra 3 soru anketten çıkarıldı. Kalan 27 soru içerisinden yaşlılarda evde sağlık hizmeti ihtiyacını belirlemedeki daha etkin sorular lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre belirlendi. Ölçeğin son hali 9 sorudan oluşmakta idi. Yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla faktör analizi yapıldı. Ölçeğin güvenilirliğini belirlemek için, Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ve madde-toplam korelasyonları hesaplandı. Ölçeğin kestirim değerlerinin duyarlılık ve özgüllüğünü belirlemek amacıyla Reciever Operating Characteric analizi yapıldı.

Bulgular: Kaiser-Mayer-Olkin katsayısı 0.847 olarak hesaplandı. Faktör döndürme sonrasında ölçeğin birinci alt boyutunun 5 maddeden (günlük yaşam aktiviteleri), ikinci alt boyutunun 4 maddeden (tıbbi durumlar) oluştuğu belirlendi. Cronbach alfa katsayısı 0.803 olarak hesaplandı. Yaşlı larda Evde Sağlık Hizmeti İhtiyacı Belirleme Ölçeği, Katz Ölçeği (r=-0.907) ve Barthel indeksi ile yüksek korelasyon gösterdi. Reciever Operating Characteric analizi'nde eğri altında kalan alan 0.860'dı. Ölçeğin kesim noktası 2 olarak belirlenmiş olup, duyarlılığı %68.2 ve özgüllüğü %92.9 olarak saptandı.

Sonuç: Yaşlılarda Evde Sağlık Hizmeti İhtiyacı Belirleme Ölçeği evde sağlık ihtiyacını belirlemede kullanılabilecek etkili ve geçerli bir ölçektir. Ölçeğin daha geniş gruplarda uygulanması önerilmektedir. Keywords : Yaşlı; Evde Bakım Ölçeği; Günlük Yaşam Aktiviteleri; Ölçek Geliştirme