Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 4
ACİL SERVİSLERDEKİ GERİATRİK HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA SONUÇLARI
Mehmet ERGİN1, Mehmet Akif KARAMERCAN2, Mehmet AYRANCI3, Yücel YAVUZ4, Özcan YAVAŞİ5, Mustafa SERİNKEN6, Tarık ACAR7, Mücahit AVCİL8, Behçet AL9, Atıf BAYRAMOĞLU10, Hasan Mansur DURGUN11, Yalçın GÖLCÜK12, İbrahim ARZIMAN13, Zerrin Defne DÜNDAR1
1 Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Emergency Medicine Department, KONYA
2 Gazi University Faculty of Medicine, Emergency Medicine Department, ANKARA
3 Göztepe Training and Research Hospital, Emergency Medicine Clinic, İSTANBUL
4 Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine Emergency Medicine Department, SAMSUN
5 Recep Tayyip Erdoğan University Training and Research Hospital, Emergency Medicine Department, RİZE
6 Pamukkale University Faculty of Medicine, Emergency Medicine Department, DENİZLİ
7 Ordu University Training and Research Hospital Emergency Medicine Department, ORDU
8 Adnan Menderes University Faculty of Medicine Emergency Medicine Department, AYDIN
9 Gaziantep University Faculty of Medicine, Emergency Medicine Department, GAZİANTEP
10 Atatürk University Faculty of Medicine, Emergency Medicine Department, ERZURUM
11 Dicle University Faculty of Medicine, Emergency Medicine Department, DİYARBAKIR
12 Celal Bayar University Faculty of Medicine, Emergency Medicine Department, MANİSA
13 Gülhane Military Academy of Medicine, Emergency Medicine Department, ANKARA
Giriş: Beklenen yaşam süresinin uzamasının sonucu olarak yaşlı popülasyondaki artış, bu yaş grubu için daha sık sağlık bakımı verilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada acil servise başvuran 65 yaş ve üzeri hastaların genel özelliklerini, başvuru nedenlerini, acil servis ve hastane ziyaretlerinin sonuçlarının saptanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çok merkezli, prospektif, gözlemsel çalışma Türkiye'de 13 hastanenin acil servislerinde bir hafta süre ile gerçekleşti. Çalışma süresi içinde akut tıbbi veya cerrahi sorunlar ile acil servise başvuran 65 yaş ve üstü hastalar çalışmaya dahil edildi. Altmış beş yaş altı ve/veya travma nedenli başvurular ise çalışma kapsamına alınmadı.

Bulgular: Ortalama yaşı 74.8±7.3 yıl olan toplam 1299 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalardan %51.9’u (n=674) 65-74 yaş grubundaydı, %67.5’u (n=877) hastaneden taburcu edildi ve %5.8’i (n=75) yatış süreci içinde öldü. Acil serviste en sık konulan tanılar kardiyovasküler, gastrointestinal ve solunum hastalıklarıydı. Hastaneden taburcu olan ve hastane yatışı sırasında ölen hasta grupları kıyaslandığında yaş açısından istatistiksel olarak anlamlı fark varken (p=0.001), cinsiyet dağılımı (p=0.259), hastane yatış süresi (p=0.259) ve yoğun bakım ünitesi yatış süresi (p=0.055) açısından fark tespit edilmedi.

Sonuç: Yaşlı nüfusunun ve genel nüfusa oranının artışı ile birlikte yaşlı hastaların acil servis başvuru sayısı artıyor ve gelecekte daha da artacaktır. Bu çalışma, çalışma merkezlerine başvuran yaşlı hastaların demografik özelliklerini ve klinik seyirlerinin sonuçlarını ortaya koymaktadır. Keywords : Yaşlı; Geriatrik Değerlendirme; Demografi; Acil Tedavi