Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 4
TÜRKİYE’DE YAŞLI İŞÇİLERİN SAĞLIĞI: ULUSAL BİR ÖRNEĞİN İLERİ ANALİZİ
Çiğdem ÇAĞLAYAN, Nilay ETİLER
Kocaeli University, Faculty of Medicine Department of Public Healty, KOCAELİ Giriş: Çalışanların yaş ortalaması ileri yaşlara kaymasıyla, çalışma yaşamındaki sorunlara yaşlanmanın getirdiği sorunlar eklenmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 45-64 yaşındaki çalışanların genel ve işe bağlı sağlık sorunlarını 25-44 yaş çalışanlar ile karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK)’nün kesitsel tipte, ülke temsiliyeti olan bir örnekte yürüttüğü, 2010 Sağlık Araştırması’nın ileri analizidir. Mikroveri setinden 25-64 yaş arası aktif olarak çalışan 4431 kişinin verileri ayrılmış ve analizlerde 2925 erişkin işçi (25-44 yaş) ile 1506 yaşlı işçinin (45-64 yaş) çeşitli özellikleri, genel sağlık durumu, işe bağlı sağlık sorunları ve sağlık hizmet kullanımı açısından karşılaştırılmıştır. Analizlerde ki-kare testleri ve lojistik regresyon analizi yapılmıştır.

Bulgular: Yaşlı işçilerde hem algılanan sağlığın daha kötü olduğu hem de son dört haftadaki rahatsızlığın daha ciddi olduğu saptanmıştır. Erişkin işçilerde kronik hastalık sıklığı %22.1 iken yaşlı işçilerde %38.4’dır. İş kazası ve işten kaynaklanan hastalık sıklığı açısından iki grup arasında fark yokken, genel sağlık sorunları yaşlı işçilerde daha sıktır. İleri analiz sonuçlarına göre, yaşlı işçilerde kırda yaşama (OR=1.38), erkek cinsiyet (OR=1.51), ilkokul ve altı öğrenim düzeyi (OR=2.15), evli olmak (OR=1.85), kronik hastalık varlığı (OR=1.64), kas-iskelet sistemi hastalığı (OR=1.31) ve kalp-damar hastalığı (OR=2.95) daha fazla iken ruhsal rahatsızlık (OR=0.53) daha azdır.

Sonuç: Çalışma yaşamında yaşlı işçilerin sağlığının korunması ve teşviki için işyerlerinden başlayan etkili bir sağlık hizmeti sağlanması ve ulusal politikaların oluşturulması gerekmektedir. Keywords : İşçi Sağlığı ve Güvenliği; Yaşlı İşçi; Kesitsel Araştırma; Türkiye, TÜİK