Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 1
YAŞLILARDA NÖROPATİK AĞRI: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA
Yeşim GÖKÇE KUTSAL1, Sibel EYİGÖR2, Asuman DOĞAN3, Sasan ZARDOUST1, Bekir DURMUŞ4, Deniz EVCİK5, Rezzan GÜNAYDIN6, Nilay ŞAHİN7, Ali AYDENİZ8, Pınar ÖZTOP9, Kutay O. GÖKKAYA3, Sami HİZMETLİ10, Pınar BORMAN1, Nurdan PAKER11, Gülseren DEMİR12, Gülseren KAYALAR12, Ezgi AYDIN2, Özden ÖZYEMİŞCİ13
1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, ANKARA
2Ege University, Faculty of Medicine, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, İZMİR
3Ankara Physical Therapy and Rehabilitation Hospital, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, ANKARA
4Erenköy Education and Research Hospital, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, İSTANBUL
5Ankara University, Faculty of Medicine, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, ANKARA
6Ordu University, Faculty of Medicine, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, ORDU
7Balıkesir University, Faculty of Medicine, Physical Therapy and Rehabilitation Dept, BALIKESİR
8Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, GAZİANTEP
9Baskent University, Faculty of Medicine, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, İSTANBUL
10Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, SİVAS
11Istanbul Physical Therapy and Rehabilitation Hospital, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, İSTANBUL
12Ankara Education and Research Hospital, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, ANKARA
13Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, ANKARA
Giriş: Yaşlanma ile birlikte ağrı sıklığında artış olmaktadır. Etkin ağrı tedavisi için ağrı sıklığı ve etkileyen faktörleri belirlemek önemlidir. Ancak yaşlılarda nöropatik ağrının epidemiyolojik verisi ile ilgili bilgiler yetersizdir. Çalışmamızda amaç; yaşlı hastalarda nöropatik ağrı sıklığı, nöropatik ağrının sosyodemografik ve klinik özellikler ile ilişkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Türkiye'nin farklı bölgelerinden, 13 merkez fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerine ağrı şikayeti ile başvuran 65 yaş üstü 1163 hasta alındı. Klinik ve sosyodemografik veriler yüzyüze sorgulama yöntemi ile elde edildi. Hastalarda nöropatik ağrıyı değerlendirmek için DN 4 ve S-LANSS ağrı ölçeği kullanıldı. DN4 ≥4 veya S-LANSS ağrı ölçeği ≥12 üzerinde olanlarda nöropatik ağrı olduğu kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilenlerin %52,5'inde (n=610) nöropatik ağrı saptandı. Hastaların %67,5'si 65-74 yaş aralığında ve %72,1'i (n=440) kadındı. Nöropatik ağrısı olanların; %48,4'ü ilköğretim mezunu, %91,6'sının fiziksel aktivitesi hiç yok ya da çok düşüktü, %56,7'si 4 ve üzeri ilaç kullanıyor olarak bulundu.

Sonuç: Ağrı şikayeti olan 65 yaş üzeri yaşlılarda nöropatik ağrı sıklığı %52,5 olarak saptandı. Kadınlarda, komorbiditesi olanlarda ,ambulasyon düzeyi kötü olanlarda, yürümede yardımcı cihaz kullananlarda ve çoklu ilaç kullananlarda nöropatik ağrı daha sık görülmekte olup yaşlıların nöropatik ağrı açısından sorgulanması etkin tedavi açısından önem taşımaktadır. Keywords : Yaşlı; Kronik ağrı; Nöropatik ağrı