Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 1
YAŞLILARIN ACİL SERVİSE BAŞVURMA NEDENLERİ: KARS'TA RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
Gülşen ÇIĞŞAR2, Yeliz AKKUŞ1, Günal ELNARE2, Esma ERDEMİR ÖZTÜRK3, Melek Beyza PALAS2
1Kafkas University, Health Science Faculty, KARS
2Kafkas University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, KARS
3Konya Beyhekim Hospital, Department of Emergency Medicine, KONYA
Giriş: Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte acil hizmetlere de gereksinim artmaktadır. Bu çalışma hizmetlerin uygun şekilde planlanması amacıyla acil servise başvuran yaşlıların başvurma nedenlerinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Eğitim Hastanesi Acil servisine 1 Ocak 2013 ve 1 Ocak 2015 tarihleri arasında başvuran 65 yaş üstü yaşlıların tıbbi kayıtları ICD-10 tanı kodları sınıflama sistemine göre retrospektif olarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Toplam hastalar içinde acil servise başvuran yaşlı hasta yüzdesi 19,6'dır. Çalışmaya katılan yaşlıların yaş ortalaması 74,29±7,04, %53,6'sı erkek hastadır. Yaşlı hastalar en fazla yaz mevsiminde acil servise başvurmuştur ve %46,3'ü kırmızı odaya alınmıştır. Yaşlıların acil servise başvuru nedenleri arasında ilk beş sırada dolaşım sistemi hastalıkları (%46,3), solunum sistemi hastalıkları (%15,6), kas iskelet sistemi hastalıkları (%9), endokrin beslenme ve metabolik hastalıklar (%6,5), semptomlar ve anormal klinik ve laboratuar bulguları (%4,5) yer almaktadır. Ayrıca yaşlıların %5,2 sıklıkla en fazla koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldığı belirlenmiştir.

Sonuç: Yaşlı hastaların acile başvuru ve yatış nedenleri arasında dolaşım problemleri birinci sırada yer almaktadır. Bu nedenle dolaşım sistemi hastalıklarına yönelik korunma amacıyla yeni çalışmaların yapılması, acil bakım hizmetlerinin planlanması ve protokol ve sistemlerin geliştirilmesi önerilmiştir. Keywords : Acil; Yaşlı; Kronik Hastalık; Acil Servis Tedavi