Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 1
METASTATİK MİDE KANSERLİ YAŞLI HASTALARDA KEMOTERAPİNİN ETKİNLİĞİ VE TOLERABİLİTESİ
Mehmet TÜRKELİ1, Mehmet Naci ALDEMİR1, Melih ŞİMSEK1, Nilgün YILDIRIM1, Mehmet BİLİCİ1, Kerim ÇAYIR2, Salim Başol TEKİN1, HarunYETİMOĞLU3
1Atatürk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, ERZURUM
2Mevlana University, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, KONYA
3Atatürk University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, ERZURUM
Giriş: Yaşlı hastalar klinik çalışmalara alınmadığından metastatik mide kanseri (MK) olan hastalarda kemoterapinin etkinliği ve tolerabilitesi konusunda bilgiler yetersizdir. Bu çalışmada 70 yaş ve üstü metastatik MK hastalarında ilk seride verilen palyatif kemoterapinin etkinliğini ve tolerabilitesini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 2005-2014 yılları arasında, ≥70 yaş, ilk seride en az iki kür kemoterapi alan 89 hasta retrospektif incelendi. Hasta özellikleri, prognostik faktörler, tedavi cevabı, grad 3- 4 toksisite, progresyonsuz-sağkalım (PSK) ve genel-sağkalım (GS) değerlendirildi.

Bulgular: 89 hastanın 65 (%73)'i erkekti ve medyan yaş 74 (70-84)'dü. Medyan takip süresi 7 ay (min–max:2–57ay), PSK 5 ay (%95GA:3,7–6,3) ve GS 7 ay (%95GA:5,2–8,9)'dı. Hastalık kontrolü %43,8'inde sağlanmasına rağmen %52,2'sinde progresyon görüldü. Tek değişkenli analizde Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performans skoru, kemoterapi siklusu ve alınan cevap etkindi. Karaciğer metastazı PSK'da, akciğer metastazı ise GS'da etkindi.

Sonuç: Düşük kemoterapi siklusu, akciğer veya karaciğer metastazı ve kötü performans skoru olumsuz prognostik faktörlerdi. Keywords : Mide kanseri; Metastaz; Yaşlı; Kemoterapi