Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 2
İLERİ YAŞ KOAH HASTALARINDA AĞIR ALEVLENMEDE NONTİROİDAL HASTALIK SENDROMU
Begüm ERGAN1, Recai ERGÜN2, Kutlay AYDIN3, Dilek ERGÜN4
1Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, İZMİR
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Chest Diseases Clinic, ANKARA
3Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, İZMİR
4Ankara Occupational Diseases Hospital, ANKARA
Giriş: Yaşlanma genellikle serum triiodotironin seviyesinde azalma ile ilişkilidir. Ayrıca kritik hastalık varlığında tiroid disfonksiyonu ve nontiroidal hastalık sendromu geliştiğine dair kanıtlar gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan ileri yaştaki hastalar bu durumun gelişmesi için yatkın olabilir. Bu çalışmada ileri yaştaki kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda ağır alevlenme esnasında nontiroidal hastalık sendromu gelişim sıklığını ve kısa dönem prognoza etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı akut alevlenmesi ile akut solunum yetmezliği gelişen yaşlı hastalar (?65yaş) çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların demografik ve klinik özellikleri ile hastane başvurusundaki tiroid fonksiyonları kaydedilmiş ve klinik sonuçlara etkisi değerlendirilmiştir.

Bulgular: Kırk dört hasta (ortanca yaş 71,5) çalışmaya dahil edilmiştir. Nontiroidal hastalık sendromu görülme sıklığı %65,9 (n=29) olarak bulunmuştur ve nontiroidal hastalık sendromu olan hastalarda noninvaziv ventilasyon başarısızlığı daha sık saptanmıştır (p=0,04). Sağkalan hastalar ile karşılaştırıldığında ölen hastaların ortanca triiodotironin seviyelerinin daha düşük olduğu görülmüştür (p=0,02). Hastane mortalitesi için yapılan lojistik regresyon analizinde sadece Glasgow koma skoru ve noninvaziv ventilasyon başarısızlığı bağımsız faktörler olarak bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışmada ileri yaştaki kronik obstrüktif akciğer hastalığı ağır alevlenmesinde nontiroidal hastalık sendromu varlığı sık saptanmıştır. Yüksek riskli gruplarda nontiroidal hastalık sendromu tedaviye yanıtı ve dolayısı ile klinik sonuçları etkileyebilir. Keywords : Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı; Alevleme; Yaşlı; Nontiroidal Hastalık Sendromu; Triiodotironin; Mortalite