Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 2
GERİATRİK YAŞ GRUBUNUN PALYATİF BAKIM MERKEZİNDEKİ YATIŞ SÜRESİ VE TABURCULUĞUNDA ETKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Metin DİNÇER1, Kadriye KAHVECİ1, Cihan DÖĞER2, Derya GÖKÇINAR3, Ayşe KARHAN YARICI1, Huri TAŞ4
1Ankara Ulus State Hospital, ANKARA
2Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic, ANKARA
3Ankara Numune Training and Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic, ANKARA
4Kırıkkale Yüksek İhtisas Hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic, KIRIKKALE
Giriş: Bu çalışmada palyatif bakım merkezinde yatırılarak palyatif bakım sağlanan geriatrik yaş grubununun yatış süresi ve taburculuklarında etkili faktörlerin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 111 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, primer tanıları, beslenme, dekibüt ülseri ve ağrı problemleri, palyatif performans skalaları (PPS), PB kalış süreleri ile taburculuğu isteyip istemedikleri kaydedildi. “Taburcu olmayı isteme” üzerinde olası etkili faktörler için Binary Logit modeli oluşturuldu.

Bulgular: Nörolojik hastalıklar 47 (%42,3), kanser 26 (%23,4), kronik sistemik hastalık 46 (%41,4) ve enfeksiyon 12 (%10,8) tanısı ile takip edilen hastaların 58 (%52,2) de beslenme, 14' (%12,6) de ağrı ve 45 (%40,5) de ise dekibüt ülseri mevcuttu. PB kalış süreleri 24 gün olarak belirlendi. Beslenme ve dekibüt ülseri olan hastaların PB kalış süresi daha uzun idi (p<0,05). “Taburcu olmayı isteme” oranı nörolojik hastalığı, kötü PPS skorlu, dekibüt ülserli, beslenme problemi bulunan hastalarda düşük, kanser tanısı olanlarda yüksekti. Binary logit modeli sonuçları değerlendirildiğinde taburcu olmayı isteme olasılığını kanser tanısı ve PPS değerinin artırdığı, beslenme ve dekibüt ülserinin ise azalttığı tespit edildi.

Sonuç: Palyatif bakım ve evde bakım hizmetlerinin birlikte koordine çalıştırılması yoluyla hastaların eve taburculuğu hızlanabilir ve bu sayede palyatif bakımda yatış süresinin kısalabileceğini düşünüyoruz. Keywords : Geriatrik; Palyatif Bakım; Evde Bakım; Taburculuk