Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 2
BOĞULMA NEDENİ İLE OTOPSİ YAPILAN YAŞLI YABANCI OLGULARINDA MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
İnan BEYDİLLİ1, Özgür CİN4, Nalan KOZACI1, Fevzi YILMAZ1, Bedriye Müge SÖNMEZ2, Güler TEPE1, İlhan KORKMAZ3
1Antalya Training and Research Hospital, Emergency Medicine Clinic, ANTALYA
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Emergency Medicine Clinic, ANKARA
3Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, SİVAS
4Akdeniz University, Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine, ANTALYA
Giriş: Bu çalışmada suda boğulma vakalarında yaşla birlikte ortaya çıkan önlenebilir nedenleri belirleyerek ölümlerin azaltılması için alınması gereken önlemlerin tartışılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Suda boğulma nedeni ile ölen ve Antalya adli tıp kurumunda açık otopsisi ve patolojik örneklemesi yapılan yabancı uyruklu turistlere ait otopsi raporları geriye dönük incelendi. Çalışmaya dahil edilen olgular 65 yaş ve üstü Grup I, 65 yaş altı olgular ise Grup II olarak iki gruba ayrıldı. gruplar demografik veriler, çıkarıldıkları su kaynağı, mevsim, uyuşturucu madde, alkol düzeyleri ve koroner arter hastalığı varlığı yönünden karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya aldığımız 89 olgunun 48''i Grup I, 41''i Grup II'yi oluşturmuştur. Gruplar arasında uyruk, mevsimsel, çıkarıldıkları su kaynakları, alkol düzeyleri, koroner arter hastalığı yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0,05). Cinsiyet, uyuşturucu madde ve BMI yönünden her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p>0.05).

Sonuç: Özellikle yaşla birlikte termoregulatuvar kapasitenin azalması ve komorbid hastalıkların eşlik etmesi nedeni ile yaşlı nüfusun, nemin ve sıcaklığın yüksek olduğu öğlen saatleri yerine sabah ve öğleden sonra suya girmeleri, efor kapasitelerini zorlamamaları ve suya girmeden önce alkol almamaları önerilmektedir. Keywords : Boğulma; Yaşlılık; Otopsi; Mortalite