Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 2
YAŞLILARDA KRONİK BEL AĞRISININ POSTURAL STABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
Erkan MESCİ1, Afitap İÇAĞASIOĞLU1, Nilgün MESCİ2, Ercan MADENCİ1
1Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Pyhsical Medcine and Rehabilitation Clinic, İSTANBUL
2Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Pyhsical Medcine and Rehabilitation Clinic, İSTANBUL
Giriş: Bu çalışmanın amacı yaşlı populasyonda kronik bel ağrısının postural stabilite üzerine etkilerini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 65 yaş üstünde kronik bel ağrılı 30 hasta ile aynı yaş grubunda 30 sağlıklı kontrol alındı. Postural stabilitenin değerlendirilmesi amacı ile basınç platformu kullanılarak katılımcıların ayak basınç merkezi salınımları değerlendirildi. Her iki gruba sandalyede kalkma testi, süreli kalk yürü testi ve 10 metre yürüme testleri uygulandı.

Bulgular: Gruplar arasında yaş ortalaması ve cinsiyet dağılımı açısından fark saptanmadı. Bel ağrılı grupta ayak basınç merkezi salınımları anteroposterior ve mediolateral doğrultularda artmış bulundu. Gözler kapalı yapılan ölçümlerde postural stabilitenin belirgin şekilde azaldığı görüldü. Bu azalmanın anteroposterior doğrultuda daha belirgin olduğu gözlendi (p<0,001). Süreli kalk yürü testi ile değerlendirilen dinamik dengenin bel ağrılı grupta daha kötü olduğu saptandı (p<0,001). Sandalyede kalkma ve 10 metre yürüme testlerinde bel ağrılı yaşlıların belirgin şekilde düşük performans sergiledikleri görüldü (p<0,001).

Sonuç: Yaşlılarda kronik bel ağrısı postural stabilitede bozulma, dinamik denge kaybı ve azalmış fonksiyonel mobilite ile sonuçlanmaktadır. Yaşlı hastalarda bel ağrısı tedavisi planlanırken postural instabilite rehabilitasyonu ihmal edilmemelidir. Keywords : Bel Ağrısı; Postural Stabilite; Yaşlılık