Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 2
GERİATRİK GRUPTA İMMİTANSMETRİK ÖLÇÜM VE ÖSTAKİ TÜP FONKSİYON TESTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Selim ÜNSAL1, Ünzile YAMAN1, Nebi Mustafa GÜMÜŞ1, Mesut KAYA2, Esra TEMÜGAN1, Mustafa Vecdi GECİN3, Mustafa YÜKSEL4
1Turgut Özal University, Audiology-Speech Impediment Unit, ANKARA
2Turgut Ozal University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, ANKARA
3Turgut Ozal University, Faculty of Medicine, ANKARA
4Turgut Özal University, Audiology Unit, ANKARA
Giriş: Yaşa bağlı orta kulakta atrofi, kas liflerinin, fibroz doku ligamentlerinin, kemik gelişiminin dejenerasyonu ve östaki tüpünün kıkırdaksı kısmında kireçlenmeler gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı; geriatrik grupta orta kulak sistemi ve östaki tüp fonksiyonlarında meydana gelen değişimleri değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 65–84 yaş arasında (74,3±5,4) 30 yaşlı birey ile 18–45 yaş arasında (30,4±4,2) 30 birey katılmıştır. Katılımcılara Kulak Burun Boğaz muayenesinden sonra immitansmetrik ölçüm ve östaki tüp fonksiyon testleri yapılmıştır. İmmitansmetrik ölçümlerde kulak kanal volümü, komplians, orta kulak basıncı ve gradient değerlendirilmiştir. Östaki tüp fonksiyonları ise Valsalva ve Toynbee manevraları ile incelenmiştir.

Bulgular: İmmitansmetrik ölçümlerde geriatrik ve kontrol grubu arasında kulak kanal volümü ve orta kulak basıncı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Sol kulak compliance değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark mevcut değilken (p>0,05), sağ kulak compliance ve bilateral gradient değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark mevcuttur (p<0,05). Östaki tüp fonksiyonları Valsalva ve Toynbee manevraları ile değerlendirilmiş, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p?0,05).

Sonuç: Elde edilen bulgulara göre geriatrik grupta östaki tüp fonksiyonları normal sınırlardadır. Bilateral gradient ve sağ kulak komplians değerleri kontrol grubuna göre yüksek elde edilmiştir. Bu durum geriatrik grupta orta kulak sisteminin daha hareketli olduğunu göstermektedir. Keywords : İşitme Testleri; Yaşlı; Östaki Tüpü; Odiometri