Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 2
KARS'TA YAŞLI BİREYLERDE DEPRESYON VE BİLİŞSEL FONKSİYONLARIN ARAŞTIRILMASI
Nihal BOSTANCI DAŞTAN, Yeliz AKKUŞ
Kafkas University, Health Sciences Faculty, KARS Giriş: Bu çalışmada Kars ilinde halk sağlığı merkezlerine kayıtlı yaşlı bireylerde depresyon ve bilişsel fonksiyonların taranması amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma, Kars'ta altı aile sağlığı merkezine kayıtlı yaşlılarla yapılmıştır. Bu çalışmada anket formu, Geriatrik Depresyon Ölçeği ve Standardize Mini Mental Test (eğitimsizler veya eğitimliler için) kullanılmıştır. Araştırma verileri Mann-Whitney U testi, Kruskal–Wallis testi ve Spearman Korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yaşlıların ortalama puanlarına bakıldığında; 72,06±6,65 yaşlarında, depresyon puanının 13,43±6,86, mini mental test puanının 20,48±8,05 olduğu görülmektedir. Yaşlıların %50,4'ü depresyon, %57,7'si bilişsel durum açısından riskli bulunmuştur. Yaşlıların yaşlarıyla depresyon düzeyleri (r=0,059; p<0,001) arasında pozitif ilişki bulunurken yaşlarıyla bilişsel durumları (r=-0,083; p<0,001) arasında negatif; depresyon düzeyleri ve bilişsel durumları arasında negatif bir ilişki belirlenmiştir (r=-0,298; p<0,001). Medeni durum, eğitim durumu, mesleği, gelir durumu, en uzun yaşadıkları yer, ailesiyle görüşme sıklığı, sigara içme durumu, sigara kullanımı, uyku sorunu, kendisini algıladığı yaş, sağlığı algılama, sağlık sorunu, ilaç kullanımı, sağlık sorununa bağlı hareket kısıtlaması ile yaşlıların depresyon ve bilişsel durumları arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır.

Sonuç: Kars'ta 65 yaş ve üzeri bireylerde depresyon ve bilişsel alanda yaşanan yıkım önemli bir sorun olarak durmaktadır. Keywords : Yaşlılık; Bilişsel Fonksiyon; Depresyon