Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 2
İLERİ YAŞTA BULGU VEREBİLEN, BOYUN AĞRISI VE SKOLYOZUN NADİR GÖRÜLEN BİR NEDENİ: SPLİT KORD MALFORMASYONU
Sibel SÜZEN ÖZBAYRAK1, Murat ULUDAĞ2, Mustafa ÖZBAYRAK3, Ülkü AKARIRMAK2
1Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, İSTANBUL
2İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İSTANBUL
3İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Radiology, İSTANBUL
Split kord malformasyonu, spinal kordun iki parça halinde bulunduğu kapalı bir nöral tüp defektidir. Olguların çoğu çocukluk çağında bulgu vermektedir. Herhangi bir vertebra seviyesinde görülebilirken en sık alt torasik ve üst lomber bölgede görülmektedir. Erişkin yaşta split kord malformasyonu tanısı alması, lezyonun nadir bir bölge olan servikal bölgede görülmesi, herhangi bir nörolojik defisit saptanmaması, nörokutanöz bir belirtecin eşlik etmemesi ve skolyoz, hemivertebra ve vertebra füzyonunun birlikte görülmesi nedeniyle nadir görülen bir olgu sunulacaktır. Fizik tedavi kliniğinde sıkça karşılaştığımız boyun ağrısı ve skolyozun nadir bir sebebi olarak split kord malformasyonu ayırıcı tanıda bulunmalı ve asemptomatik ilerleyici nörolojik defisiti olmayan hastalarda konservatif tedavi seçeneği düşünülmelidir. Keywords : Split Kord Malformasyonu; Boyun Ağrısı; Skolyoz; Servikal Vertebra; Yaşlı; Doğumsal Anomaliler