Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 3
YAŞLI HASTALARIN İLAÇ KULLANIMINDA START/STOPP KRİTERLERİNİN İNTERDİSİPLİNER DEĞERLENDİRİLMESİ: UZMAN HEKİM PERSPEKTİFİ
Emel EKŞİOĞLU1, Bilge KESİKBURUN1, Aslı CAN1, Zahide ŞİMŞEK2, Hamza SANMAN3, Esra TUTAL4, Fuat DEMİREL5, Melike YÜCEEGE6, Eylem CANKURTARAN ŞAHİN7, Ekrem YETER3, Aytül ÇAKCI1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, ANKARA
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Gastroenterology, ANKARA
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Cardiology, ANKARA
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Oncology, ANKARA
5Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Urology, ANKARA
6Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Chest Diseases, ANKARA
7Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Psychiatry, ANKARA
Giriş: Yaşlılar yüksek kronik hastalık ve çoklu ilaç kullanım oranına sahiptirler. Bu çalışmanın amacı yaşlı populasyonda START/STOPP kriterlerine göre uygunsuz ilaçları taramak, ilgili uzman görüşü ile değerlendirmek ve uzman görüşü ile tarama aracı arasındaki farkları tartışmaktır.

Gereç ve Yöntem: Veriler bir fiziyatrist tarafından gerçekleştirilen yüz yüze görüşme ile toplandı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğindeki uygunsuz reçetelemeleri belirlemek için START/STOPP kriterleri kullanıldı. Her hasta kendi alanında değerlendirilmek üzere uzman hekimlere danışıldı.

Bulgular: Çalışmaya 65 yaş üzerinde 374 hasta alındı. STOPP kriterlerine göre, 96 (25.6%) hasta uygunsuz ilaç kullanıcısı olarak değerlendirildi. Bu uygunsuz ilaç kullanıcıları arasında, 54 (%4.2)'ünde Hem STOPP kriterlerine göre hem de uzman görüşüne göre uygunsuzluk tespit edildi. Tarama aracına göre en çok uygunsuz kullanılan ilaçlar, 30 adet ile proton pompa inhibitörü (PPI) ve 14 adet ile sulfonilure olarak gözlemlendi. Ancak, sadece 4 proton pompa inhibitörü ve 4 sulfonüre kullanımı uzman görüşü sonrasında uygunsuz ilaç olarak değerlendirildi.

Sonuç: Geriatrik populasyonu tedavi eden tüm uzmanlar uygunsuz ilaç kullanımının farkında olmalı ve ilgili bölümlere hastaları danışmalıdır. STOPP/START kriterlerinin uyarısı her hasta için kişiye özgü çözümler bulmaya yardımcı olabilir. Keywords : Yaşlı; Hastalık; Potansiyel Sakıncalı İlaç Listesi