Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 3
HAFİF AKUT BİLİYER PANKREATİT GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ NE ZAMAN YAPILMALI?
Mehmet İLHAN, Yiğit SOYTAŞ, Ali Fuat Kaan GÖK, Süleyman BADEMLER, Recep GÜLOĞLU, Cemalettin ERTEKİN
İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, Department of General Surgery, İSTANBUL Giriş: Ortalama insan ömrü arttıkça yaşla ilişkili hastalıkların sıklığı artmaktadır. Safra taşına bağlı pankreatit, yaşla ilişkili hastalıklardan biridir ve yaşlanma ile birlikte sıklığı artmaktadır. Bu çalışma, 65 yaşın üstünde biliyer pankreatit tanısıyla yatan ve aynı yatışta laparoskopik kolesistektomi (LK) yapılan hastaların tedavi yöntemlerini ve sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2010 - Aralık 2015 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı'da, biliyer pankreatit tanısıyla erken laparaskopik kolesistektomi yapılan 65 yaş üstü hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar Grup A (65-75 yaş) ve Grup B (> 75 yaş) olarak ayrıldı. Hastalar, ek hastalıkları, önceden geçirilmiş karın ameliyatı, ameliyat süresi, ameliyat sonrası mortalite/morbitide oranı, hastanede yatış süresi ve Amerika Anesteziyoloji Derneği'nin (ASA) skoruna göre değerlendirildi.

Bulgular: Toplam192 akut biliyer panreatit geçiren yaşlı hasta değerlendirildi. Bu hastaların 79'una hastaneye ilk yatışları sırasında akut biliyer pankretit tanısıyla erken LK yapıldı. İki grup arasında ameliyat ve hastanede kalış süresi açısında anlamlı fark saptanmadı. Ameliyat sonrası 8 saat içinde oral gıda alımına başlandı. Grup A ve Grup B arasında mortalite ve morbitite bakımından fark bulunmadı.

Sonuç: Yaşlılık ve eşlik eden hastalıklar cerrahi sonuçların esas belirleyicileridir. Erken dönemde LK, hafif pankreatit geçiren yaşlı hastalara taburculuktan önce kabul edilebilir düzeyde mortalite ve morbiditeyle önerilebilir Bu hastalara güvenli ve etkili bir şekilde LK yapılabilir. Kolesistektomi, rekürren pankreatiti önlemede kesin tedavi olabilir. Keywords : Geriatri; Yaşlı; Laparoskopik Kolesistektomi; Safra Taş