Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 4
YAŞLI VE İLERİ YAŞLI PNÖMONİ HASTALARININ SEYRİ AYNI MIDIR?
İpek ÖZMEN1, Elif YILDIRIM1, Hamza OGUN2, Halil İbrahim YAKAR3, Tülay TÖRÜN1, Haluk ÇALIŞIR4
1Süreyyapaşa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Chest Diseases Clinic, İSTANBUL
2Turhal State Hospital, Chest Diseases Clinic, TOKAT
3İstanbul Medeniyet University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, İSTANBUL
4Acıbadem University Atakent Hospital, Department of Chest Diseases, İSTANBUL
Giriş: Dünya nüfusu giderek yaşlanmaktadır. Pnömoni yaşlı nüfus için önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Yapılan çalışmalarda “yaşlılık” tanımı için 65 yaş ve üzeri kabul edilmektedir. Diğer taraftan “yaşlılık” tanımı ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bu çalışmada “75-84 yaş” ve “85 yaş ve üzeri” hasta gruplarında pnömoni seyrinde fark olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Üçüncü basamak göğüs hastalıkları hastanesinde bir göğüs hastalığı kliniğinde Ocak 2009- Mayıs 2013 tarihleri arasında kliniğe yatırılarak tedavi edilen 75 yaş ve üzeri pnömoni hastaları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalar; “75-84 yaş” ve “85 yaş ve üzeri” olarak iki grupta değerlendirilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, CURB 65 skoru, hastane ve kısa dönem mortalite (taburculuktan sonraki ilk 30 gün) özellikleri hastane verilerinden kaydedilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 83±5 olan toplam 116 hasta alındı. Yetmiş altı hasta “75- 84 yaş” grubunda ve 40 hasta “85 yaş ve üzeri” gruptadır. Konjestif kalp yetmezliği/koroner arter hastalığı “85 yaş ve üzeri” hasta grubunda anlamlı olarak yüksek saptandı (P = 0.002). Genel hastane mortalitesi %8, kısa dönem mortalite  olarak saptandı. Hastane ve kısa dönem mortalite her iki yaş grubunda da benzer saptandı. Hastane yatış süresi her iki grupta benzerdi, yoğun bakıma nakil “75-84 yaş” gruptaki hastalarda daha fazla idi ( vs %3, p=0.13). Her iki yaş grubunda da -20 penisilin ve sefalosporin tedavisine makrolit eşlik etmekteydi.

Sonuç: Pnömoni seyri, hastane yatış süresi, hastane ve erken mortalite sonuçları “75-84 yaş” ve “85 yaş ve üzeri” hastalarda benzerdir. İleri yaşlı olan bu hastalarda eşlik eden hastalıkların iyi yönetimi, multidisipliner yaklaşım ve yakın izlem hayati önem taşımaktadır bu nedenle hastane işgücü koşullarına odaklanmak, planlama ve organizasyon gerekmektedir. Keywords : Pnömoni; Yaşlı; Kırılgan Yaşlılık; Yaşlanma