Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 4
GERİATRİK KAFA TRAVMALI HASTALARDA MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Mustafa İÇER, Abdullah ŞEN, Yılmaz ZENGİN, Recep DURSUN, Hasan Mansur DURGUN, Mehmet ÜSTÜNDAĞ, Murat ORAK, Cahfer GÜLOĞLU
Dicle University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, DİYARBAKIR Giriş: Yaşlılıkla birlikte vücut anatomisinde ve fizyolojisinde değişiklikler olur. Buna bağlı travmaya karşı cevap yetenekleri değişmekte buda travmaya bağlı morbidite ve mortaliteyi arttırmaktadır. Geriatrik yaş grubundaki kafa travmalı hastalarda prognoza ve mortaliteye etki eden faktörleri tespit etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Üç yıllık sürede kafa travması sebebiyle başvurmuş olan 65 yaş ve üstü 1060 hasta incelendi. Hasta verileri cinsiyet, yaş, travmanın oluş şekli, Glasgow Koma Skalası, Revize Travma Skoru, kraniyal fizik muayene bulguları, kafa kemiklerindeki kırık lokalizasyonu, kraniyal patoloji, ek organ yaralanması, yaşam ve ölüm durumu idi.

Bulgular:Çalışmaya alınan 1060 geriatrik kafa travmalı hastanın 500'ü (%47) erkek, 560'ı (%53) bayandı. Hastaların 1005’i (%94.8) yaşadı. Hastaların 55'i (%5.20) öldü. Ölen hastaların 37'si (%67.3) erkek, 18'i (%32.7) kadındı. En çok başvuru toplamda 513 hasta ile 65-75 yaş olarak tanımlanan erken yaşlılık grubundaydı. Travma oluş sebeplerine göre en sık basit düşme vardı. 65 yaş ve üzeri tüm hasta gruplarında erkek cinsiyette olmanın mortalite için bir risk faktörü olduğu görüldü. Bilgisayarlı tomografi görüntülerine göre intrakraniyal kanama, kontüzyon, subaraknoid hemoraji, epidural hematom, subdural hematom ve intrakraniyal ödem mortaliteyi arttıran bulgulardı.

Sonuç: Geriatrik kafa travmarında erkek cinsiyet ve kraniyak patolojiler yüksek mortalite ile ilişkilidir. Keywords : Geriatri; Kafa travması; Mortalite