Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 4
KIRSAL KESİMDE YAŞLILIK: YAŞAM KALİTESİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER, SİVAS/TURKEY
Nuran GÜLER1, Zühal GÜLER2, Doğancan ÖZSEL3
1Cumhuriyet University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Public Health Nursing, Sivas, Turkey
2Abant İzzet Baysal University, Faculty of Arts and Science, Department of Sociology, Bolu, Turkey
3Tunceli University, Üniversitesi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kamu Yönetimi, Tunceli, Türkiye
Giriş: Günümüzde kırdan kente doğru yaşanan hızlı göç nedeniyle boşalan köylerde giderek yalnızlaşan ve ülke nüfusu içerisinde oransal olarak artış gösteren kırsal alanda yaşayan yaşlıların Yaşam Kalitesi ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte yapılan çalışmanın evrenini Sivas ili Zara ilçesine bağlı köylerde yaşayan 65 yaş ve üzeri nüfus oluşturmaktadır. Örneklemini ise 20 köy ve bu köylerde yaşayan 577 yaşlı birey oluşturmaktadır. Veriler yüz yüze görüşme yoluyla kişisel bilgi formu, WHOQOL- Bref Yaşam Kalitesi ölçeği, Geriatrik Depresyon ölçeği ve Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında, dağılım ölçütleri, Mann Whitney U testi, Kruskall-Wallis Varyans testi uygulanarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan yaşlıların %'i, kendi sağlıklarını kötü olarak algılamaktadır. Yaşlıların cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu, ekonomik durumu, sağlığı algılama ve bağımlı lık durumu ile yaşam kalitesinin tüm alt alan puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: İleri yaş, kadın cinsiyeti, kronik hastalığın olması, depresyonun varlığı, sağlığını kötü olarak algılama, bağımlı olma ve sürekli köyde yaşama gibi faktörler yaşlıların yaşam kalitesini etkileyen olumsuz faktörler olarak belirlenmiştir. Keywords : Kırsal Kesim; Yaşlılık, Yaşam Kalitesi, Depresyon, Günlük Yaşam Aktiviteleri, Risk Faktörleri