Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 4
CERRAHİ HEMŞİRELERİNİN YAŞLILARA İLİŞKİN TUTUMLARI
Enes BULUT, Dilek ÇİLİNGİR
Karadeniz Technical University, Department of Nursing, TRABZON Giriş: Yaşlı ayrımcılığı yaşlılara yönelik bir ayrımcılık, ırk ayrımcılığı ve cinsiyet ayrımcılığı gibi eyleme dönüşebilen bir ideoloji türüdür. Yaşlı ayrımcılığı sağlık bakımında görülebilmekte ve yaşlıların bakım kalitesini etkileyebilmektedir. Bu tanımlayıcı tipteki çalışma cerrahi hemşirelerinin yaşlılara ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Türkiye'nin Trabzon ilindeki hastanelerin cerrahi kliniklerinde çalışan 337 hemşire ile yapıldı. Veriler Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılarak toplandı.

Bulgular: Cerrahi hemşirelerinin Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği toplam puan ve alt boyut puan ortalamaları, yaşlılara karşı tutumlarının genellikle olumlu olduğunu gösterecek şekilde yüksekti. Cerrahi hemşirelerinin eğitim durumları ve klinikte yaşlılarla çalışmayı isteme durumları yönünden Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği toplam puan ortalamaları arasında anlamlı fark vardı. Hemşirelerin yaklaşık dörtte biri yaşlılarla ilişkilerinde iletişim problemleri yaşadığını ifade etti.

Sonuç: Etkili iletişimi engelleyen durumlar belirlenmeli ve iletişim yeteneklerini geliştirici yöntemler geliştirilmelidir. Ayrıca, yaşlanmaya ilişkin konular mevcut hemşirelik eğitim müfredatına dahil edilmelidir. Keywords : Yaşlı Ayrımcılığı; Yaşlanma; Tutum; Yaşlı; Cerrahi Hemşiresi