Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 1
OKTOGENERYANLARDA AKUT KORONER SENDROM SONRASI YAPILAN KORONER ARTER BAYPAS CERRAHİSİ MORTALİTE PREDİKTÖR ANALİZİ
Derih AY, Burak ERDOLU, Ufuk AYDIN, Yusuf ATA, Tamer TÜRK, Ahmet Fatih ÖZYAZICIOĞLU
Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, BURSA Giriş: Koroner arter baypas greftleme (CABG) operasyonları, ileri yaş grubu hasta grubunda gittikçe artan sıklıkta yapılmaktadır. Bu çalışmada akut koroner sendrom sonrası CABG uygulanan 80 yaş ve üstü hasta grubunda mortalite prediktörlerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Mart 2005 ile Mayıs 2015 tarihleri arasında CABG uygulanan 94 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların preoperatif ve postoperatif verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 81.8±2.39 idi. Elli üç (% 56.3) hasta erkek, 41 (%43,7) hasta ise kadındı. Hastane içi mortalite % 14.8 (14 hasta) olarak gerçekleşti. Preoperatif Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olanlarda (p=0.009), kreatinin yüksekliği olanlarda (p=0.004), düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu olanlarda (p=0.045), yoğun bakım kalış süreleri uzun olanlarda (p= 0.010) ve İntraaortik Balon Pompası (İABP) ihtiyacı olanlarda (p=0.000) mortalite daha yüksek bulundu. Ayrıca, preoperatif yüksek kreatinin değerleri ve KOAH varlığı postoperatif mortalite için bağımsız prediktörler olarak bulunmuştur.

Sonuç: Oktogeneryanlarda CABG sonrası mortalite gençlere oranla daha yüksek bulunmasına rağmen preoperatif dönemde böbrek fonksiyon bozukluğu ve KOAH’ın uygun medikasyonlarla tedavi edilmesi ile mortalite oranları daha da düşürülebilir. Keywords : Yaşlı; Koroner arter baypas; Oktogeneryanlar; Mortalite