Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 1
TESPİT KULLANIMI ALGI ANKETİ”NİN TÜRKİYE’DE KULLANIMI İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
Semiha AYDIN ÖZKAN1, Türkan KARACA2, Emine Derya İSTER2
1Adıyaman University, Vocational School of Health, Department of Midwifery ADIYAMAN
2Adıyaman University, Vocational School of Health, Department of Nursing, ADIYAMAN
Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelerin yaşlı hastalarda fiziksel tespit kullanımı konusundaki algılarını ölçen Tespit Kullanımı Algı Anketi’nin (PRUQ-T) geçerlilik ve güvenirliğini test etmektir.

Gereç Yöntem: Metodolojik türde yapılan çalışmaya Adıyaman’da bulunan bir üniversite hastanesinin servislerinde çalışan 95 hemşire alındı. Ölçeğin geçerliğine ilişkin çeviri ve kapsam geçerliği çalışmaları yapılırken güvenirliğine yönelik iç tutarlık ve madde toplam puan korelasyonlarına yapıldı.

Bulgular: Ölçeğin geçerliğini değerlendirmede altı öğretim üyesinin görüşü alındı ve öneriler doğrultusunda hazırlanan ölçeğe pilot uygulama sonrası son şekli verildi. Ölçeğin maddelerinin madde toplam puan korelasyon güvenirlik katsayıları r=0.26 - 0.81 arasında saptandı. Ölçeğin iç tutarlık analizinde Cronbach alfa güvenirlik katsayısı α=0.93 olarak bulundu. Ölçeğin zamana göre değişmezliği test-tekrar test analizi ile incelendiğinde her iki uygulama arasında fark olmadığı saptandı (p>0.05).

Sonuç: Tespit Kullanımı Algı Anketi’nin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin iyi düzeyde olduğu ve bu ülkenin kültürel durumuna uygun olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin fiziksel tespit kullanımını en gerekli bulduğu durumları değerlendirebilmeleri açısından faydalı bir araç olduğu düşünülmektedir. Keywords : Fiziksel tespit; Yaşlı; Hemşire; Geçerlik ve güvenirlik