Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 2
KARDİYOLOJİ KLİNİKLERİNDE TAKİP EDİLEN YAŞLI TÜRK NÜFUSUNDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK SIKLIĞI VE İLAÇ KULLANIMI: ELDERTURK ÇALIŞMASI
Mehdi ZOGHI1, Nil ÖZYÜNCÜ2, Ender ÖZAL3, Hüseyin Altuğ ÇAKMAK4, Çağrı YAYLA5, Atilla İÇLI6, Ali Gökhan ÖZYILDIZ7, Can Ramazan ÖNCEL8, Mehmet Kadri AKBOĞA5, Nuri KÖSE9, Murathan KÜÇÜK10, Lale TOKGÖZOĞLU11
1Ege Univ, Cardiology, IZMIR
2Ankara Univ, Cardiology, ANKARA
3Pendik Hospital, Cardiology, ISTANBUL
4Rize Kackar Hospital, Cardiology, RIZE
5Türkiye Yuksek Ihtisas Hospital, Cardiology ANKARA,
6Ahi Evran Univ, Cardiology KIRSEHIR
7Yıldırım Beyazıt Univ, Cardiology, ANKARA
8Atatürk Hospital, Cardiology ANTALYA
9Özel Yücelen Hospital, Cardiology, MUGLA
10Akdeniz Univ, Cardiology, ANTALYA
11Hacettepe Univ, Cardiology, ANKARA
Giriş: Türkiye’deki yaşlı popülasyonda kardiyovasküler hastalık sıklığı, risk faktörleri, ko-morbid hastalıklar ve ilaç kullanımına ait bir veri yoktur. Amacımız, Türkiye’de kardiyoloji kliniklerince takipli yaşlı nüfusta kardiyovasküler hastalık sıklığı, kardiyovasküler risk faktörleri, eşlik eden hastalıklar ve ilaç kullanımları ile ilgili bir veri oluşturmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız müdahalesiz ve çok merkezli bir çalışmadır. Kardiyoloji kliniklerince takip edilen 65 yaş ve üzeri 5694 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Kardiyovasküler hastalıklar, risk faktörleri, eşlik eden hastalıklar ve ilaç kullanımları sorgulanarak kaydedilmiştir.

Bulgular: Çalışma popülasyonunda ortalama yaş 73.5±6.3 idi (erkek oranı %49,8). Hipertansiyon %73, diyabet %28,8, hiperlipidemi %35, geçirilmiş miyokard enfarktüsü %50, atrial fibrilasyon %27,3 ve kronik böbrek hastalığı %11,5 oranında görülmekteydi. Çalışmaya katılanların ortalama vücut kitle indeksi 27.7±4.4 kg/m², sistolik kan basıncı 130±18 mmHg, diyastolik kan basıncı 77.1±11 mmHg ve istirahat kalp hızı 76±14 vuru/dakika idi. Çalışma popülasyonunun %66,3’ü beta bloker, %71,7’si anjiyotensin sistem inhibitörleri, %59,6’sı diüretik, %7,9’u digoksin, %30,5’i kalsiyum kanal blokeri, %34’ü lipid düşürücü ajanlar, %71,5’i asetil salisilik asit ve %25,9’u oral antikoagülan kullanmaktaydı. En sık kullanılan kardiyovasküler sistem dışı ilaçlar vitaminler (%12,3) ve non-steroid anti-inflamatuar ilaçlardı (%11,2).

Sonuç: Gözlemsel çok merkezli çalışmamızda, yaşlı Türk popülasyonundaki kardiyovasküler ve ko-morbid hastalıklarla ilgili değerli veriler elde ettik. Yaşlı hastalardaki kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörlerinin belirlenmesi, eşlik eden hastalıklar ve kullanılan ilaçların tanımlanması, tüm yaşlı nüfusun sağlığı için uygun ve gerekli girişimlerin yapılmasına yardımcı olabilir. Keywords : yaşlı, kardiyovasküler hastalık, risk faktörleri