Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 2
GERİATRİK ENFEKSİYONLARIN 6 YILLIK DEĞERLENDİRMESİ
Yeliz ÖZEN1, Aliye TANRICI BAŞTUĞ2, Pınar ÖNGÜRÜ2, Esragül AKINCI2, Meltem Arzu YETKİN3, Fatmanur ÜLGEN PEPE2, Hürrem BODUR2
1Manisa Merkezefendi State Hospital Infection Clinic MANISA
2Ankara Numune Hospital Infection Clinic ANKARA
3Giresun Univ. Dept. of Infection GIRESUN
Giriş: Enfeksiyonlar geriatrik populasyonda hastaneye yatış, morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden biridir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinde 01,01,2010 -31,12,2015 tarihleri arasında yatarak tedavi gören 65 yaş ve üzeri hastaların demografik özellikleri, altta yatan hastalıkları, enfeksiyonların dağılımı ve sıklığı retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 853 geriatrik hasta dahil edildi. Hastaların 435’i (%51) kadın, 418’i (%49) erkekti. Yaş ortalaması 76,8 ± 7,3 idi. Hastaların %86,2’sinde eşlik eden kronik hastalık vardı. En sık eşlik eden kronik hastalıklar hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar ve diabetus mellitus, en sık yatış sebebi ise sırasıyla pnömoni (% 37,9), üriner sistem enfeksiyonu (% 22,9) ve selülit (% 7,7) idi. Tedavide en sık kullanılan antibiyotikler beta laktamlar (%88,2), kinolonlar (%21,1) ve makrolidlerdi (%19,6). Yatış süresi ortalama 6,8±5,1 gündü. Sonuçlar değerlendirildiğinde hastaların 17 (%2)’si ölmüş, 62 (%7,3)’si başka kliniğe nakil verilmiş, 53 (%6,2)’ü yoğun bakıma nakil verilmiş,51 (%6)’i haliyle taburcu edilmiş, ve 670’i de (%78,5) şifa ile taburcu edilmiştir. Huzurevinde yaşama ve yoğun bakımdan nakil mortalite açısından bağımsız risk faktörü olarak saptandı (p=0,001).

Sonuç: Beklenen ortalama yaşam süresinin artmasına bağlı olarak geriatrik hasta popülasyonu ve yaş ortalamaları da giderek artmaktadır. İleri yaş ve altta yatan hastalıkların enfeksiyonlara zemin hazırlamasına bağlı olarak enfeksiyonlar hastane yatışına neden olan hastalıkların başında gelmektedir. Keywords : Geriatri, ileri yaş, enfeksiyon