Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 2
75 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA YOĞUN BAKIM MORTALİTESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN RETROSPEKTİF ANALİZİ
Mustafa Deniz DINKCI1, Yücel YÜCE2, Banu ÇEVİK3, Kutlu Hakan ERKAL4
1Umraniye Education and Research Hospital, Anaesthesiology and Reanimation Department, Umraniye, ISTANBUL
2Kartal Dr. Lutfi Kirdar Education and Research Hospital, Anaesthesiology and Reanimation Department, Kartal, ISTANBUL
3Kartal Dr. Lutfi Kirdar Education and Research Hospital, Anaesthesiology and Reanimation Department, Kartal, ISTANBUL
4Kartal Dr. Lutfi Kirdar Education and Research Hospital, Anaesthesiology and Reanimation Department, Kartal, ISTANBUL
Amaç: Bu çalışma yoğun bakımdaki ileri yaş hastalarda mortaliteye etki eden faktörleri belirlemek ve mortaliteyi tahmin etmede APACHE II skorunun değerini araştırmayı amaçlamaktadır.

Materyal ve Metodlar: 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 tarihleri arasında Dr. Lutfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde takip edilmiş olan 75 yaş üzeri hastaların tıbbi kayıtları gözden geçirildi. Yoğun Bakıma kabul edildikleri andaki tanılarına göre 2 gruba ayrıldılar: Medikal ve cerrahi. Hastanın yoğun bakıma kabul edildiği tarihteki total lenfosit ve lökosit sayıları, kan glukoz, elektrolit ve kreatinin değerleri kayıt edildi. Hastanın kabul edildiği andaki Glasgow Koma Skalası, APACHE II skoru ve laboratuar değerlerinin mortalite ile korelasyonu çalışıldı.

Sonuçlar: Mortalite yüksek APACHE II skoru ile ilişkili iken yoğun bakıma kabul anındaki ileri yaş, yüksek serum kreatinin düzeyleri, düşük ortalama arter basınçları (<60 mmhg), ilk 24 saat içersindeki inotropik ajan ihtiyacı, uzamış mekanik ventilasyon süresi ve yoğun bakım takibi sırasında asidoz varlığı da mortalite riskini artırabilir. Regresyon analizine göre APACHE II skorunun SAP 3 skoruna göre mortalite ile daha fazla ilişkili olduğu ve bu nedenle mortalitenin daha iyi bir belirteci olduğu ortaya çıkmıştır.

Son Söz: Yoğun bakım mortalite belirleyicileri yaş grubundan bağımsız olarak aynı bulunmuştur. Yüksek APACHE II skoru diğer yaş gruplarında olduğu gibi ileri yaştaki hastalarda da değerli bir skorlama sistemidir. Keywords : geriatri, APACHE, yoğun bakım