Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 2
KEMOTERAPİ ALAN HEMATOLOJİK KANSERLİ YAŞLI BİREYLERİN YAŞADIĞI SEMPTOMLAR VE FONKSİYONEL DURUMLARI
Ülkü ÖZDEMIR1, Sultan TAŞCI1, Gonca KARAKUŞ2
1Erciyes University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, KAYSERI
2Kayseri Özvatan National Education Directorate, Özvatan Multi-Program Anatolian High School, Patient and Elderly Services, KAYSERI
Giriş: Bu çalışmanın amacı kemoterapi alan hematolojik kanserli yaşlı bireylerin yaşadığı semptomları ve fonksiyonel durumlarını incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki çalışma Ekim 2013- Nisan.2015 tarihleri arasında Türkiye’ de bir üniversitenin Onkoloji Hastanesi’nde, en az iki kür kemoterapi alan, hematolojik kanserli 65 yaş ve üstü 69 bireyle yürütüldü. Etik kurul onayı alındı. Çalışma 0.90 gücünde ve 1.08 etkidedir. Veriler Hasta Bilgi Formu, Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS), Functional Living Index– Cancer (FLIC) kullanılarak toplandı; istatistiksel anlamlılık düzeyi için p< 0.05 değeri kabul edildi.

Bulgular: En yüksek ESAS puan ortalaması yorgunlukta bulundu (5,82 ± 3,61). FLIC ve alt gruplarından aldıkları puan ortalamaları değerlendirildiğinde; katılımcıların fonksiyonel durum ve yaşam kalitesinin iyi düzeyde olduğu belirlendi. Kadınlar, 75 yaş ve üzeri grupta olanlar, tanı süresi 7 ay ve üzerinde olanların semptom deneyimini anlamlı derecede daha fazla yaşadığı tespit edildi (p<0.05). Bulantı ile FLIC toplam puanları arasında pozitif yönde korelasyon bulundu.

Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre en çok yaşanan semptomun yorgunluk olduğu söylenebilir. FLIC ile değerlendirildiğinde çalışmaya katılan bireylerin fonksiyonel durumları ve yaşam kaliteleri iyi düzeydedir. Hematolojik kanserli yaşlı bireylerin yaşadığı semptomları ve bu semptomların fonksiyonel durumlarını etkileme düzeyini değerlendirerek danışmanlık yapılması önerilmektedir. Keywords : Kanser, Kemoterapi, Semptom Değerlendirmesi, Geriatri Hemşireliği