Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 3
YAŞLILARDA GÖRÜLEN KRONİK PRURİTUS ETİYOLOJİSİ ÜZERİNE RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
Ahu YORULMAZ, Duru TABANLIOĞLU ONAN, Seray KULCU ÇAKMAK, Başak YALÇIN
Ankara Numune Training and Research Hospital, Dermatology Clnic, ANKARA Giriş: Yaşlılarda sık karşılaşılan bir semptom olan kaşıntı, genellikle 6 haftadan uzun süren kronik bir durumdur. Yaşlılarda görülen kronik kaşıntı, böbrek hastalıkları, demir eksikliği anemisi, parazitozlar, hepatobiliyer hastalıklar, lösemi, lenfomalar ve endokrinolojik hastalıkları içeren çok sayıda sistemik hastalıkla ilişkili olabilir. Bu retrospektif çalışmada, yaşlılarda görülen kronik kaşıntı ile sistemik hastalıkların ilişkisini araştırmayı hedefledik.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada ortalama, standart sapma ve frekans değerleri için betimsel analiz yapıldı. İstatistiksel karşılaştırmalarda ki-kare veya Fisher kesin ki-kare test kullanıldı. p<0.05 olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Toplamda 631 ardışık hasta [307 erkek ve 324 kadın; ortalama yaş, 73.34±6.49 yıl (dağılım, 65–95 yıl)] değerlendirildi. 292 hastada kronik pruritus etiyolojisini saptamak amacıyla en az bir laboratuvar testi yapıldı. 42 hastada patolojik olarak sonuçlanan laboratuvar testleri pruritus ilişkili sistemik hastalığın tanısının konmasına yol açtı. Bu çalışma ile 21 hastada demir eksikliği anemisi, 2 hastada solid malignite, 7 hastada hipotiroidizm, 8 hastada böbrek hastalığı ve 5 hastada hepatobiliyer hastalık tespit edildi. Kronik pruritus için laboratuvar tetkiki yapmak ile pruritus ilişkili sistemik hastalık tespiti arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0.001).

Sonuç: Yaşlılarda görülen kronik pruritus tanı koyma bakımından güç bir durumdur. Çalışmamız, kronik pruritusun altta yatan sistemik bir hastalığın bulgusu olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, uygun klinik ve laboratuvar veriler doğrultusunda çok sayıda etiyolojinin göz önünde bulundurulması gerektiği düşünülmektedir. Keywords : Pruritus; Yaşlı; Laboratuvar