Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 3
YAŞLI VE YAŞLI OLMAYAN ASTIMLI HASTALAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NELERDİR?
Dilek ÇAKMAKCI KARADOĞAN1, Vehbi AYHAN2, Adile Berna DURSUN2
1Hopa State Hospital, Clinic of Chest Diseases, ARTVIN
2Recep Tayyip Erdoğan University, Department of Immunology and Allergic Diseases, RIZE
Giriş: Yapılan çalışmalar, yaşlı nüfusta astım tanısındaki gecikmenin hastalığın ciddiyetini artırdığını göstermiştir. Yaşlılarda bu hastalığın özelliklerinin gösterilmesi tanı gecikmesini önleyerek daha iyi astım kontrolü sağlayacaktır.

Gereç ve Yöntem: Son bir yıldır üçüncü basamak üniversite hastanesine düzenli kontrol başvuruları olan 160 astım hastasının verileri toplandı. Hastalar yaşlı olmayan (<60 yaş) ve yaşlı (≥60 yaş) olmak üzere iki grupta incelendi. Demografik özellikleri, ek hastalıkları, klinik ve fonksiyonel parametreleri kaydedildi.

Bulgular: Hastaların çoğunluğunu yaşlı olmayanlar (%68.1) ve hiç sigara içmemişler oluşturuyordu (%83.1). Ortalama tanı yaşı, ortalama astım süresi yaşlı grupta daha yüksekti ve yaşlı hastalarda geç-başlangıçlı astım çoğunluktaydı (p<0.05). Yaşlı grupta sigara içme öyküsü daha azdı, ek hastalık yüzdesi daha yüksekti ve aşırı kilolu hastalar çoğunluktaydı (p<0.05). Yaşlı grupta solunumsal allerjen duyarlılığı, çoklu allerjen duyarlılığı ve allerjik riniti olanların sıklığı daha düşüktü (p<0.05). Ortalama hastane yatış sayısı yaşlı grupta daha fazlaydı ve astım kontrol testine göre kontrol altında olanların oranı yaşlı grupta daha azdı (p<0.05). Yaşlılarda birinci saniye zorlu ekspirasyon volümünün zorlu vital kapasiteye oranının ve zorlu ekspirasyon ile volümlerin % 25 ila %75’inin atıldığı perioddaki akım hızının ortalamaları daha düşüktü (p<0.05).

Sonuç: Yaşlılarda astım kontrolü daha zayıftı ve geç-başlangıçlı astım hastalarının (%90.2) ve hiç sigara içmemişlerin (%92.2) yüzde değerleri daha yüksek bulundu. Daha düşük atopi yüzdesine rağmen (%45.1), duyarlılık dağılımı yaşlı olmayanlara benzer saptandı. Keywords : Astım; Yaşlı; Başlangıç yaşı