Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 3
GENÇ VE YAŞLI HASTALARDA PULMONER REHABİLİTASYONUN KAZANIMLARI AYNI MIDIR?
İpek ÖZMEN1, Elif YILDIRIM1, Murat ÖZTÜRK2, Özgür YILMAZ2, Rüya AYDIN2
1University of Health Sciences Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Research and Training Hospital, Chest Diseases, Pulmonary Rehabilitation Unit ISTANBUL
2University of Health Sciences Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Research and Training Hospital, Physiotherapy, Pulmonary Rehabilitation Unit ISTANBUL
Giriş: Pulmoner rehabilitasyon, günlük yaşam aktivitesinde azalma ve tıbbi tedaviye ek olarak semptomatik olan kronik solunum hastaları için interdisipliner, kapsamlı bir programdır. Bu çalışmada genç ve yaşlı kronik akciğer hastalarında pulmoner rehabilitasyon kazanımları arasında farkın araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kronik akciğer hastalığı olan ve 8 haftalık pulmoner rehabilitasyon programını tamamlayan hastalar retrospektif kohort çalışması ile değerlendirildi. Hastaların rehabilitasyon öncesi ve sonrası kaydedilen demografik özellikleri, egzersiz kapasiteleri ve yaşam kaliteleri değerlendirildi. Hastalar genç (65 yaş altı) ve yaşlılar (65 yaş ve üzeri)olmak üzere 2 grupta incelendi.

Bulgular: Yaş ortalaması 61±10 olan 58 erkek, toplam 73 hasta değerlendirildi. 55 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 8 bronşektazi, 5 interstisyel akciğer hastalığı, 5 kifoskolyoz hastası mevcuttu. Genç hasta grubunda 42, yaşlı hasta grubunda 31 hasta mevcuttu. Genç ve yaşlı hastalarda kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve diğer kronik akciğer hastalıkları, eşlik eden hastalıklar, cinsiyetleri, oksijen kullanımı, St. George Solunum Anketi ve Modified Medical Research Council skor dağılımı benzerdi (p>0,05). Her iki yaş grubunda pulmoner rehabilitasyon sonrası, egzersiz kapasitesinde anlamlı artış (p=0.001) ve St. George Solunum Anketi skorunda anlamlı düzelme saptandı(p<0.05).

Sonuç: Kronik akciğer hastalığı olan 65 yaş altı ve 65 yaş üstü hastalar arasında,egzersiz kapasitesinde ve yaşam kalitesindeki pulmoner rehabilitasyonun sağladığı kazanımlarda herhangi bir fark olmadığı saptanmıştır. Pulmoner rehabilitasyon yaşlı hastalarda kronik akciğer hastalığı olan genç hastalar gibi tıbbi tedaviye ek olarak yararlıdır. Keywords : Yaşlı; Egzersiz tedavisi; Kırılgan yaşlılık; Akciğer hastalığı, Kronik Obstrüktif; Yaşam kalitesi; Rehabilitasyon