Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 3
ÜRİNER İNKONTİNANSLI YAŞLI KADINLARDA YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Gökçe DEMİR1, Zeynel Abidin ERBESLER2
1Ahi Evran University Health School Nursing Department KIRSEHIR
2Ahi Evran University, Faculty of Medicine Department of Palliative Care KIRSEHIR
Giriş: Üriner inkontinans her yaş grubundaki kadınları etkilemekle birlikte özellikle yaşlanma ile birlikte sıklığı artan ve yaşam kalitesini etkileyen, önemli bir sağlık problemidir.

Gereç ve Yöntem: Üriner inkontinans yaşayan kadınların yaşam kalitelerinin hangi düzeyde etkilendiğini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan çalışma kesitsel türdedir. Bir ildeki bir hastanenin üroloji polikliniklerine 1 Aralık 2016- 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında üriner inkontinans şikayeti ile başvuran 65 yaş ve üzeri kadınlar örneklemi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, kadınların sosyo-demografik özellikleri, doğurganlık özellikleri ve üriner inkontinans ile ilişkili yakınmalarını saptamaya yönelik anket formu ve “İnkontinans Yaşam Kalitesi Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı analiz yöntemleri, Kruskal Wallis, ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır.

Bulgular: Kadınlarda yaş, sigara içme, epizyotomi uygulanma durumu, inkontinans miktarı ve beden kitle indeksindeki artışla birlikte inkontinans yaşam kalitesi ölçeği puanlarının anlamlı düzeyde düştüğü ve dolayısı ile yaşam kalitelerinin negatif yönde etkilendiği belirlenmiştir (p<0.05). Kadınların eğitim düzeyi, kronik hastalık varlığı, üriner inkontinans tipi, doğum sayısı, 4 kg ve üzeri bebek doğurma, idrar kaçırma süresi ve yaşanan üriner inkontinans sıklığına göre yaşam kalitesi etkilenme durumu karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0.05).

Sonuç: Üriner inkontinans yaşlı kadınların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Keywords : Yaşlı; Üriner İnkontinans; Yaşam kalitesi