Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 4
GERİATRİ YAŞ GRUBU HASTALARDA VENTİLATÖRDEN AYIRMA: RETROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA
Güldem TURAN, Arzu YILDIRIM AR, Yıldız Yiğit KUPLAY, Süheyla ABİTAĞAOĞLU, Ceren ŞANLI KARİP, Murat ÖKSÜZ
University of Health Sciences Fatih Sultan Mehmet Health Research and Application Center Intensive Care Unit İSTANBUL Giriş: Toplumda yaşlı hasta sayısının artmasıyla birlikte yoğun bakımda takip edilen yaşlı hasta sayısı da artmaktadır. Yaşlı hastaların mekanik ventilatörden ayırma süreci uzun ve zorludur. Bu çalışmada yaşlı hasta grubunda ventilatörden ayırma süreci değerlendirilmiştir.Gereç ve Yöntem: Yoğun Bakım Ünitesinde Ocak 2015-Aralık 2016 tarihleri arasında yatan 65 yaş üstü 814 hastanın ventilatörden ayırma süreçleri ve mortalite değerleri arasındaki ilişkileri retrospektif olarak incelendi. Yaşlı hastalar ile ilgili veriler genç yaşlı (65-74 yaş), orta yaşlı (75-84 yaş) ve ileri yaşlı (85 yaş ve üstü) olarak üç yaş grubunda yorumlandı.

Bulgular: Hastaların akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirme II skor ortalaması; 21.8±9.2 idi. 615 hastaya mekanik ventilasyon uygulanmıştır. Ventilatörden ayrılma başlangıç zamanı ortalamaları gruplara göre sırasıyla; 6±13.4, 5.85±7.87 ve 6.5±7.1 gün olarak gözlenmiştir. 615 geriatrik hastadan 286’sı başarılı şekilde ventilatörden ayrılma uygulanmıştır (%46) ve 20 hasta eve homevent ile taburcu edilmiştir.

Sonuç: Yaşlı hasta grubunda ventilatörden ayrılma süreci yaşa bağlı pulmoner disfonksiyonun artmasına paralel olarak uzayabilmektedir. Bu süreç içinde ventilatörden ayrılma deneme sayısı da artmaktadır. Çalışma sonucu başarılı ventilatörden ayrılma gerçekleşen hastalarda deneme sayısı ortalamasının fazla olduğunu işaret etmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde yaşlı hasta takip yüzdeleri gözönüne alındığında, bu hastaların başarılı bir şekilde yönetilmesiyle, deneme sayıları arttırılarak başarılı ventilatörden ayrılma ve daha düşük mortalite değerleri elde etmek mümkün olacaktır. Keywords : Yaşlılık; Solunum yetmezliği; Ventilatörden ayırma; Yoğun bakım