Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 4
GERİATRİK HASTALARDA SAFENEKTOMİ ÖNCESİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ'NİN ÖNEMİ
Turhan YAVUZ, Ahmet YEŞİLDAĞ, Hüseyin OKUTAN, Oktay PEKER, Harun DÜVER, Ahmet ÖCAL, Erdoğan İBRİŞİM, Ufuk Kemal GÜLSOY, Ali KUTSAL
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD., Isparta
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD., Isparta
Yaşlı hastalarda venöz valvlerde yetmezlik ve dejenerasyona bağlı venöz dolaşım fonksiyonları bozulur. Bu olgularda safenektomi yapılırsa alt ekstremitede belirgin ödem gelişebilir. Doppler ultrasonografi (USG) alt ekstremite venöz sistemin değerlendirilmesinde son derece etkili bir yöntemdir. Derin venlerin durumu, valv yetmezliği, venöz reflü doppler USG ile son derece iyi değerlendirilebilmektedir. Biz bu çalışmada koroner bypass operasyonuna alınan olgularda preoperatif doppler USG ile normal venöz fonksiyon tesbit edilen olgularda safenektomi sonrası alt ekstremite ödemi gelişip gelişmediğini tesbit etmeyi amaçladık. Çalışmaya koroner bypass operasyonu yapılan ve safen ven grefti çıkarılan olgular alındı. Tüm olgulara preoperatif ve postoperatif 1. ayda her iki alt ekstremiteye doppler ultrasonografi (USG) yapıldı. Doppler USG ile venöz ve arteryel akım hızları ölçüldü, venöz sistem tromboz, reflü ve valv yetmezliği açısından değerlendirildi. Doppler USG ile normal venöz fonksiyona sahip olduğu tesbit edilen olgularda safenektomi sonrası bacak ödeminin istatistiksel olarak anlamsız olduğunu tesbit ettik. Yaşlı hastalarda, doppler USG ile venöz fonksiyonların değerlendirilmesinden sonra safenektomi yapıldığında postoperatif bacak ödemi azalacaktır. Keywords : Venöz ödem, Safen ven çıkarılması, Doppler USG