Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 1
FARKLI SOSYO-EKONOMİK DÜZEYDEKİ YAŞLILARIN GÜNDELİK YAŞAMDAN TATMİN DÜZEYLERİ: ANKARA KENTSEL KESİT ÖRNEĞİ
1Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ANKARA
2Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu DENİZLİ
3Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu ANKARA
4Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi ANKARA
Giriş ve Amaç: Yaşlı bireylerin yaşlarının ilerlemesi ile yaşamdan duydukları tatmin düzeyi değişmektedir. Bu nedenle bu araştırma Ankara kentsel kesimdeki yaşlıların günlük yaşama ilişkin tatmin düzeylerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Yöntem ve Gereç: Araştırmaya farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerden 60+ yaş grubundaki 1268 yaşlı birey alınmıştır. Yaşlıların gündelik yaşamdan tatmin düzeylerinin değerlendirilmesinde yaşanan yer, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileri, sağlık ve bedensel koşulları, ekonomik durum, evlilik, iş ve aile yaşamına yönelik değerlendirmeleri dikkate alınmıştır. Tatmin düzeyi; 5'li skala ile ölçülmüştür. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde varyans analizi ve T testi kullanılmıştır.

Bulgular: Değerlendirme sonucunda ekonomik statü ve öğrenim durumu yükseldikçe tatmin düzeyinin arttığı belirlenmiştir (p<0.01). Aynı şekilde evli olanların tatmin düzeyinin de yüksek olduğu ortaya konmuştur. Erkeklerin yaşam tatmin düzeylerinin kadınlara, hiç evlenmeyen ve evli olanların diğerlerine, sağlık durumu iyi olanların olmayanlara ve düşük yaştakilerin ileri yaştakilere göre yaşam tatminlerinin yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.01).

Sonuç: Araştırma verilerinin yaşlılara yönelik plan ve politikaların belirlenmesinde yararlı olacağı düşünülmektedir. Keywords : Yaşlı, Yaşamdan tatmin, Farklı sosyo-ekonomik düzey