Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 3
HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA AĞRI VE YAŞAM AKTİVİTELERİ: DEPRESYON, ANKSİYETE VE SOMATİZASYON YÖNÜNDEN BİR İNCELEME
Aysun BABACAN GÜMÜŞ1, Gülseren KESKİN2, Fatma ORGUN3
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ÇANAKKALE
2Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İZMİR
3Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İZMİR
Giriş: Bu araştırmanın amacı yaşlılarda ağrı ve yaşam aktivitelerini depresyon, anksiyete ve somatizasyon yönünden incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Çanakkale'de Çakader Daniş Huzurevinde yapılmıştır. Çalışma 77 yaşlı ile yürütülmüştür. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu, Yaşlılar için Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Somatizasyon ölçeği, Sayısal Ağrı Skalası, Katz'ın Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi, Lawton ve Brody'nin Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi ile toplanmıştır.

Bulgular: Ağrısı olan yaşlıların olmayanlara göre somatizasyon düzeyi daha yüksektir (z=- 3.201, p<0.01). Kronik ağrı yaşayan yaşlıların akut ağrı yaşayanlara göre depresyon (z=-2.042, p<0.05), anksiyete (z=-1.995, p<0.05) ve somatizasyon (z=-3.508, p<0.01) düzeyi daha yüksektir. Günlük yaşam aktiviteleri yönünden bağımsız düzeydeki yaşlılara göre yarı bağımlı yaşlıların depresyon (z=-1.996, p≤0.05), anksiyete (z=-1.937, p≤0.05) ve somatizasyon (z=-2.710, p<0.01) düzeyi daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Kronik ağrılı ve yarı bağımlı yaşlıların somatizasyon, depresyon ve anksiyete düzeyi daha yüksektir. Keywords : Yaşlı; Ağrı; Depresyon; Anksiyete