Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 1
ICP/MS YÖNTEMİ İLE T1 EVRE MESANE KANSERLİ YAŞLI HASTALARDA ESER ELEMENT DÜZEYLERİNİN SAĞLIKLI BİREYLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Yasemin BENDERLİ CİHAN1, Sema ÖZTÜRK YILDIRIM2, Mustafa SOFİKERİM3, Erkan GÖCEN1
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkoloji KAYSERİ
2Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü KAYSERİ
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü KAYSERİ
Giriş: Bu çalışmanın amacı, mesane kanserli hastalar ile sağlıklı kişilerde saçta eser element düzeylerini karşılaştırarak bunun teşhiste varsayımsal bir yarar unsuru olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmada, T1 tümör grubunda olan mesane kanserli hastalar (Grup 1) ile kontrol grubundaki sağlıklı kişilerde (Grup 2) saçta eser element düzeyleri ve aralarındaki korelasyon tayin edildi.

Bulgular: Grup 1'de en yüksek ölçülen eser elementler sırasıyla Sn, Ca, Cu, Zn ve Mg iken kontrol grubunda Zn, Ca, Mg, Cu ve Sn idi. Her iki grup karşılaştırıldığında As, Bi, Ca, Co, Cs, Cr, Fe, Ga, Hg, K, Li, Rh, Sb, Sn ve V düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Pearson korelasyonu ile değerlendirildiğinde Grup 1'de B, Be, Ce, Co, Cs, Cu, Hg, K, Ni, Pb, Rb, Se, Sn, V ve Zn elementleri arasında, Grup 2'de ise Cs, Cr, Ga, Hg, Mn, Pb, Rh, Sr ve Zn elementleri arasında anlamlı ilişki saptandı.

Sonuç: Bu çalışma mesane kanserli hastalarda ağır metal düzeylerinin, sağlıklı kişilere göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bulgularımız vücutta biriken ağır metallerin mesane kanseri gelişiminde de etkili olabileceğini düşündürmektedir. Keywords : Mesane Kanseri; Eser Elementler; İndüktif Eşlemeli Plazma-Kütle Spektrometresi; Saç