Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 1
HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN UYKU KALİTESİNİN PITTSBURG, EPWORTH VE SABAHÇIL-AKŞAMCIL ANKETİ ÖLÇEKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Vesile ŞENOL1, Ferhan SOYUER1, Pelin NAR ŞENOL2
1Erciyes Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu KAYSERİ
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ANKARA
Giriş: Bu çalışma huzurevinde barınan yaşlı bireylerin uyku kalitesi düzeyini tanımlamak, sosyo- demograŞk özellikler, sirkadiyen ritim değişikliği ve gündüz uykululuğu ile uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, 2008-2009 yıllarında Kayseri ili Gazioğlu Huzurevinde kalan 65 yaş ve üzeri 136 birey üzerinde yapılmıştır. Uyku kalitesi Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), sirkadiyen ritmi Sabahçıl-Akşamcıl Anketi, Gündüz uykululuğu Epworth Uykululuk Skalası (ESS) ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde; yüzde ve frekans dağılımı, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Grubun yaş ortalaması 75.05±6.96 olup, %59.6'sını erkekler, %64.7'sini örgün eğitim almayanlar ve %83.1'ini eşi ölmüş/boşanmış kişiler oluşturmaktadır. Grubun PUKİ puan ortalaması 6.01±3.17 olup, %55.1'i kötü uyku kalitesine sahiptir. PUKİ skoru kadınlarda, eğitimsiz grupta, evlilerde ve kronik hastalığı olanlarda daha yüksektir. Grubun %49.3'ü “sabahçı tipe yakın” ve %47.8'i “ara tip” sirkadiyen ritmi göstermekte, %23.0 artmış gündüz uykululuğu sorunu yaşamaktadır.

Sonuç: Yaşlı bireylerin yarıdan fazlasının uyku kalitesi kötüdür. Cinsiyet, medeni durum ve kronik hastalık uyku kalitesini anlamlı düzeyde etkilemektedir. Keywords : Yaşlılık; Huzurevi; Uyku Bozuklukları