Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 3
SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER AÇISINDAN YAŞLILARIN SAĞLIK BAKIM GEREKSİNİMLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Aysun ÇELEBİOĞLU1, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU2
1Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı İZMİR
Giriş: Yaşlı bireylerin sağlık bakım gereksinimine ilişkin özellikleri kaliteli ve etkili sağlık hizmet sunumu açısından önemli bir konudur. Bu çalışma yaşlılarda sağlık bakım gereksinimi ile ilişkili faktörleri ve dezavantajlı grupları belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Ödemiş İlçe Merkezinde toplum içinde yaşayan 7190 yaşlıda yürütülmüştür. Örnek büyüklüğü %95 GA, %50 prevalans ve %5 olasılık ile 365 kişi olarak hesaplanmıştır. Sonra, bu araştırmaya katılan 365 yaşlı tabakalı ve sistematik örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Sağlık bakım gereksinimini belirlemek için Toplum Sağlık Yoğunluğu Derecelendirme Ölçeği kullanılmıştır. Aynı zamanda yaşlılar kendi kendilerine algıladıkları sağlık bakım gereksinimi de 100 puanlık Görsel Analog Skalası ile değerlendirmişlerdir.

Bulgular: Yapılan lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre, 80 ve üstü yaşta olmak, okuryazar olmamak, yalnız yaşamak, algılanan gelir durumunun kötü olması, algılanan sağlık durumunun kötü ve çok kötü olması ve apartmanda veya gecekonduda yaşıyor olmak yoğun sağlık bakım gereksinimi için risk faktörleri olarak bulunmuştur.

Sonuç: Sağlık eşitsizlikleri ile mücadelede, yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinde 80 yaş ve üzerinde, eğitimsiz, yalnız yaşayan ve gelir düzeyi kötü olanlara öncelik verilmelidir. Keywords : Yaşlı; Sağlık Bakım Gereksinimi Değerlendirme; Sosyo-ekonomik Faktörler; Sağlık Gereksinimi