Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 4
YAŞLI HASTALARIN YOĞUN BAKIM DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ
Esma ÖZŞAKER, Aliye OKGÜN ALCAN, Fatma DEMİR KORKMAZ
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı BORNOVA - İZMİR Giriş: Bu araştırma, yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı hastaların yaşadıkları deneyimleri incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma Şubat-Mayıs 2010 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini bir üniversite hastanesinin cerrahi yoğun bakım ünitelerinde en az 24 saat kalıp yoğun bakımdan çıkarılarak kliniğe yatırılmış, 65 yaş üstü 116 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, sosyo-demografik özellikleri içeren bilgi formu ile Yoğun Bakım Deneyim Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hastaların yaş ortalaması 71.99±6.42 olup, %61.2'si erkektir. Hastaların %45.7'sinin yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olduğu ve yoğun bakımda ortalama 1.49±0.65 gün kaldığı belirlenmiştir. Hastaların ölçek toplam puan ortalamasının 62.77±7.40 olduğu yani yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlıların kısmen de olsa olumsuz deneyimler yaşadığı, yoğun bakımda kaldıkları süre ile ölçek toplam puanı arasında zayıf, negatif yönde bir ilişki olduğu (p<0.05), yoğun bakım türünün hastaların yoğun bakım deneyimlerini (p<0.001) ve deneyimlerin hatırlanma düzeylerini (p<0.001) anlamlı bir şekilde etkilediği belirlenmiştir.

Sonuç: Yaşlıların, yoğun bakımda kaldıkları süre içinde kısmen de olsa olumsuz deneyim yaşadıkları, en fazla kendilerini güvende hissetme konusunda olumsuz deneyim yaşadıkları, yoğun bakımda kaldıkları sürenin ve yoğun bakım türünün yaşlıların yoğun bakım deneyimlerini etkilediği saptanmıştır. Keywords : Yoğun bakım; Yaşlı; Deneyim; Hasta; Hemşirelik