Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 4
GERİATRİK HASTALARDA SPİNAL ANESTEZİNİN KARDİAK OUTPUT ÜZERİNE ETKİSİ
Serdar KOKULU1, Önder AKCI2, Elif DOĞAN BAKİ1, Yüksel ELA1, Ersel ONRAT3, Remziye Gül SIVACI1, Alaettin AVŞAR3
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı AFYONKARAHİSAR
2Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü AFYONKARAHİSAR
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı AFYONKARAHİSAR
Giriş: Yaşlı hasta popülasyonunda anestezi ile ilşkili mobiditeye ve mortalite hızları genç hastalara göre daha yüksektir. Bu çalışmada geriatrik hastalarda spinal anesteziye bağlı hipotansiyon ve kardiak outputdaki değişikliklerin sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1 65-79 yaş arasındaki hastaları içerirken, Grup 2 80 yaş ve üzeri hastaları içeriyordu. Hastaların sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı ve ortalama kan basıncı değerleri hesaplandı. Kalp atım hızları, periferik oksijen saturasyonları, kardiak output ve stroke volümleri belirlendi. Kardiak output ve stroke volüm değerleri ekokardiografi ile ölçüldü. Preoperatif dönemde hastaların tümüne 500 ml kolloid sıvı verildi. İnfüzyon sonrası hastaların sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, ortalama kan basıncı, kalp atım hızları, periferik oksijen saturasyonları, kardiak output ve stroke volüm değerleri spinal anestezi uygulamadan hemen önce ve sonrası 5, 10,15 ve 20. dakikalarda kayıt edildi.

Bulgular: Demografik veriler açısından her iki grup arasında fark yoktu. Grup 2 ‘de sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı ve ortalama kan basıncı değerlerinin spinal anestezi sonrası 5. dakikada anlamlı derecede düşük olduğu saptandı. Kardiak output ve stroke volüm değerleri açısından her iki grup arasında fark yoktu.

Sonuç: Seksen yaş üzeri hastalar da 65-79 yaş aralığındaki hastalara oranla hipotansiyonun daha sık oluştuğunu saptadık. 80 yaş üzeri hastalar da ortaya çıkan hipotansiyonsiyon kardiak outputun azalmasından çok sistemik vasküler dirençteki azalma ile ilişkilidir. Keywords : Spinal Anestezi; Kalp Debisi; Yaşlı