Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 2
GERİATRİ YAŞ GRUBUNDA TIRNAK DEĞİŞİKLİKLERİ VE HASTALIKLARI: DERMATOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN 249 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Düriye Deniz DEMİRSEREN, Fadime KILINÇ, Selma EMRE, Metin AHMET
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği ANKARA Giriş: Geriatik nüfusun artması, ileri yaşta nitelikli yaşam sürme gereksinimi beraberinde getirmektedir. Tırnak hastalıkları yaşam süresini etkilemiyor gibi görünse de, yaşam kalitesi açısından ve yol açabileceği morbiditeler açısından önemli yer tutmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya dermatoloji polikliniğine başvuran 65 yaş ve üzeri 249 hasta dahil edildi. Hastalarda saptanan tırnak değişiklikleri ve lezyonlarının görülme sıklığı ile birlikte yaş grupları, öğrenim durumu, Beden kitle indeksi ve ek hastalıklar ile ilişkisi araştırıldı.

Bulgular: Hastalarda saptanan en sık renk değişikliği %77,9 ile lunula kaybı ve en sık yüzey (surface) değişikliği %42,1 ile kırılgan tırnak olarak tespit edildi. Tekrarlayan travmalara bağlı tırnak değişikliklerinde en sık rastlanan bulgular sırasıyla %16,9 ile splinter hemoraji, %8,4 ile onychauxis ve %7,6 ile onychocryptosis olarak gözlendi. En sık rastlanan kontur değişikliği %5,6 ile pincer nail iken en sık rastalanan enfeksiyon hastalığı da %33,3 ile onikomikoz idi. Yaş grupları ile korelasyona bakıldığında, 75 yaş ve üzeri hastalarda lunula kaybı ve onychauxis, 75 yaş altı hastalara göre anlamlı olarak yüksek saptandı (sırası ile p=0,002, p=0,01). Hastalıkların BMİ ile korelasyonu değerlendirildiğinde, tırnak batması saptanan hastalarda BMİ'in anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edildi (p <0,001).

Sonuç: Geriatrik yaş grubunda en sık gözlenen renk değişkliği lunula kaybı, en sık rastlanan yüzey değişikliği kırılgan tırnak, en sık rastlanan enfeksiyon hastalığı onikomikozdur. Lunula kaybı ve onychauxis gelişimi yaş ile korele olarak artar. Tırnak hastalıklarının geriatrik yaş grubu hastalarındaki yaşa özel değişkiliklerini ve bize gösterdiği ipuçlarını görebilmek açısından sık gözlenen tırnak hastalıklarını bilmek oldukça önemlidir. Keywords : Yaşlı; Hasta; Tırnak