Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 4
MEME KANSERLİ YAŞLI VE GENÇ HASTALARDA HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLER VE BUNLARIN KOLTUK ALTI LENF BEZİ TUTULUMU İLE İLİŞKİSİ
Şahin KAHRAMANCA1, Oskay KAYA2, Hakan GÜZEL2, Bülent Çağlar BİLGİN3, Tezcan AKIN4, Gülay ÖZGEHAN2, Bertan KÜÇÜK5, Hülagü KARGICI2
1Kars Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği KARS
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ANKARA
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı KARS
4Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ANKARA
5Özel Melikgazi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü KAYSERİ
Giriş: Bu çalışmada, meme kanserli hastalarda immunhistokimyasal parametreler ile aksiller lenf nodu metastazı arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda hasta grupları arasında yaşa bağlı olabilecek farklılıkları da araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Son 10 yıl içinde meme kanseri nedeniyle ameliyat edilen hastalara ait dosyalar incelendi. Hastalar 65 yaş ve üstünde olanlar grup 1ile 65 yaşın altında olanlar grup 2 şeklinde iki gruba ayrıldı. Hasta yaşı, cinsiyeti, tümör evresi, östrojen ve progesteron reseptör durumu, C-erbB-2 onkogen ve p53 tümör baskılayıcı gen durumu, aksiller lenf nodu tutulumu her iki grup için de kayıt edilip değerlendirildi.

Bulgular: G1 de yaş ortalaması 72 olan 43 hasta, G2 de ise yaş ortalaması 48 olan 148 hasta vardı. Aksiller lenf nodu metastazı ile p53 mutasyonu arasında tüm hastalar için pozitif bir korelasyon saptadık ve bu korelasyon G2 için istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.001). Diğer immunhistokimyasal parametreler ile aksiller lenf nodu durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan farklı korelasyonlar vardı.

Sonuç: İmmunhistokimyasal parametreler ve özellikle p53 mutasyonu meme kanserli hastalarda aksiller lenf nodu metastazı ve dolayısı ile de tümör prognozunda belirleyici olabilir. Keywords : Meme Kanseri; Geriatri; Patoloji; Lenfatik Metastaz