Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 3
Geriatrik Popülasyonda Non-Steroidal Anti-İnflamatuar İlaçlara Bağlı Olan ve Olmayan Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Olguların Karşılaştırılması
Yaşar KÜÇÜKARDALI, Yusuf YAZGAN, Zeki ÇANKIR, Cihan TOP, Selim NALBANT, Eyüp BERDAN, Özcan KESKİN, Mehmet DANACI
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Servisi, İstanbul
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Gastroenteroloji Servisi, İstanbul
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Acil Servis, İstanbul
Geriatrik hastalardaki nonsteroidal anti-inflamatuar ilaç (NSAİİ) kullanan (NSAİİ +) ve kullanmayan (NSAİİ -) üst gastrointestinal sistem (GİS) kanamalı hastalarda demografik özellikler, klinik ve laboratuar prezentasyon, kan transfüzyonu ihtiyacı, kanamaya neden olan lezyon ve prognoz bakımından fark olup olmadığını araştırmaktır. Ocak 2000- Ocak 2001 tarihleri arasında dahiliye yoğun bakım ünitesine yatırılan üst GİS kanamalı hastalardan (172 olgu) 65 yaşın üzerinde olan 92 hastanın dosyaları incelendi. Olgular NSAİİ (+) 50 olgu ve NSAİİ (-) 42 olgu olarak ikiye ayrıldı. Transfüzyon ihtiyacı hemoglobin düzeyi 10gr/dl üzerinde olacak şekilde belirlendi. İstatistik analiz için yüzde dağılım, Ki-kare ve T testi kullanıldı. Demografik, klinik ve laboratuar parametreler NSAİİ (+) ve NSAİİ(-) gruplarında sırasıyla K/E: 0.72 ve 0.82, ortalama yaş: 76.9 ± 10.2, ve 76.8 ± 9.5, melena % 92, % 88, hematemez %24, %29, arteryel kan basıncı 123±45 / 72±35 mmHg, 125±47 / 69±32 mmHg, nabız 88/dk, 90/ dk, Hb 9.8 gr /dl, 10.0 gr/dl, Hct %29, %30, üre 77 mg/dl, 66 mg/dl, transfüzyon ihtiyacı 2.5 ünite, 2.9 ünite, yattığı gün sayısı 5.8, 6.9 , mortalite %8, %21 , endoskopik olarak gastrik ülser / gastrik erozyon 7/15 olgu, 5/12 olgu, duedonal ülser / duedonal erozyon 7/29, 8/ 7 olarak saptandı. Olguların %97'sine endoskopi yapılabilmiştir. Takip parametrelerinde gruplar arasında fark yoktu (p>0.05). Eşlik eden hastalıklar bakımından da ( hipertansiyon DM, KOAH, iskemik kalp hastalığı, malignite, konjestif kalp yetmezliği ) gruplar arasında fark yoktu (p>0.05). Yaşlı popülasyonda NSAİİ'a bağlı kanamalarda melena, daha düşük hemoglobin düzeyi, daha fazla transfüzyon ihtiyacı, daha fazla gastrik lezyon (ülser, erozyon) olmasına rağmen bu farklar NSAİİ (-) gruptan istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Keywords : GİS, Kanama, NSAİİ